YAPILANDIRILMIŞ TİCARET VE EMTİA FİNANSMANI

20.yüz yılın sonlarında veya 21. Yüzyılın başlarında diyebileceğimiz bir dönemde
uluslararası sistem yeni nitelikler kazanmış ve uluslararası ticaret ve finansmanı
farklı bir boyutlar kazanmıştır. 1945’lerden sonra başlayan ve 1980’lerde ivme
kazanan banka ve kredi ilişkilerindeki gelişmeler süreci hızlandırmış ve mali
sınırları ortadan kaldırmıştır. Uluslararası ticaretin gelişmesi ile birlikte dış ticaret
finansman ihtiyaçları artmış ve dış ticarettin finansman teknikleri de gelişmiştir.
Dış ticarettin finansman teknikleri ile finansman kaynağı gereken yerlerde
olanaklar ve sınırlar zorlanarak ihtiyaçların karşılanması yoluna gidilmiştir.
Finansman ihtiyacı kuşkusuz sadece dış ticaret ile ilgili değildir, özel ve kamu
şirketlerinin, belediyelerin ve devletlerinde genel ve özel finansman ihtiyaçları
vardır, bunlar genelde alt yapı ve projelerle ilgilidir. Bu yazımızda inceleyeceğimiz
“Yapılandırılmış Ticaret ve Emtia Finansmanı” konusu daha çok ithalat ve ihracat
ile ilgili olduğundan dolayı dış ticaretin finansmanı ile giriş yapmayı uygun gördük.
Dış ticarettin finansmanı genel olarak İhracatın Finansmanı ve İthalatın
Finansmanı olarak ikiye ayrılır. Bunlarda kendi aralarında sevk öncesi ve sevk
sonrası olarak ayrıca sınıflandırılabilirler. Finansman ihtiyacı için kullanılan
kaynak ve teknikler vardır, bunlar ihracat ve ithalat ile ilgili olarak verilebilir,
ancak kaynak ve finansman tekniklerinin bunlarla sınırlı olmadığını unutmamak
gerekir, her geçen gün yeni kaynak ve teknikler ortaya çıkabilmektedir. Yine de
genel bir sınıflandırma yapacak olursak aşağıdaki gibi bir tablo ile karşılaşırız.
İhracat ile ilgili kaynak ve teknikler;
Kaynaklar;

 1. Merkez Bankası ve Ticari Banka Kredileri,
 2. Eximbank Kredileri, Ülke Kredileri
 3. Alıcı Firma Prefinansmanları,
 4. Peşin Ödeme, Avans, Red Clause/Green Clause Akreditif (peşin akreditif)
 5. Banka Kabulleri
  7.Vesaik Karşılığı Krediler
  8.Emtia Karşılığı Krediler
  Teknikler;
  1.Kredi
  2.Sigorta
  3.Iskonto
  4.Vadeli/Kabul/Devredilebilir/Karşılıklı vs.Akreditif
  5.Faktoring
  6.Forfaiting
  7.Leasing
  9.Emtia Finansmanı vs. yapılandırılmış ürünler
  İthalat ile ilgili kaynak ve teknikler;
  Kaynaklar;
 6. Yurtdışı Kaynaklı İthalat Kredileri / Ticari Banka Kredileri,
 7. Kabul / Aval Kredileri
 8. Emtia Kredileri
  Teknikler;
  1.Kredi
  2.Sigorta
  9.Emtia Finansmanı vs. yapılandırılmış ürünler
  YAPILANDIRILMIŞ TİCARET VE EMTİA FİNANSMANI
  Geleneksel dış ticaret finansmanı yöntemlerinde firmaların kredi değerlilik ve
  finansal durumları incelenmektedir. Bunun için firmaların finansal evrakları, mali
  tabloları, menkul ve gayrimenkul şeklindeki teminatları büyük önem taşımaktadır.
  Piyasada “trader” olarak adlandırılan ancak gerçekte aracılık yapan kişiler para
  kazanmak amacıyla emtia alım satımı yapacakları zaman sermayelerinden daha
  fazla paraya ve dolayısıyla krediye ihtiyaç duyarlar, ancak mali verilerinin kredi
  kuruluşlarını tatmin edecek seviyede olmaması, bunun yanında karmaşık işlem
  yapıları, kredi kaynaklarına ulaşmalarının önünde engel teşkil etmektedir.
  Modern dünyanın ihtiyaçları, yapılandırılmış ticaret ve emtia karşılığı finansman
  tekniklerini ortaya çıkarmıştır.
  Yapılandırılmış finansman veya tedarik zinciri, ticari faaliyetin aşamalara ayrıldığı
  ve her aşama için risklerin belirlenerek bu riskleri azaltma veya giderme
  tekniklerinin uygulandığı işlemler zinciri olarak değerlendirilmektedir, diğer
  taraftan emtia finansmanı ise firmaların sahip oldukları ticarete konu malın yani
  emtianın kendisinin teminat olarak kabul edilmesi ve bunun karşılığında
  finansman sağlanması yöntemidir. Bir başka anlatımla, yapılandırılmış ticaret ve
  emtia finansmanı, kredi konusu ürünün üretim aşamasından başlamak üzere, iç
  ulaşımı, yüklenmek üzere yükleyici ‘’forwarder’’ firmalar tarafından teslim alınması,
  nakliyesi, varış limanında depolanması, fiili ithali, yurt içinde işlem görmesi veya
  olduğu haliyle depolanmasından nihai satış sürecine kadar olan tüm aşamaları
  kapsayan, kesintisiz, kısa süreli ve prensip olarak satış bedeli karşılığında kapanan
  bir finansman yöntemidir.
  EMTİA FİNANSMANIN AŞAMA VE ÇEŞİTLERİ
  Emtianın üretim aşamasından başlayarak nihai satış aşamasına kadar olan
  kısımlar aşağıda ana hatlarıyla belirtilmiştir. Bu tip işlemler, işleme taraf olan
  firmalara, ürünün cinsine, sevk edileceği ülkelere, tabi olacağı mevzuata, işlemin
  yapısına bağlı olarak her aşamada farklılıklar gösterebilmekte ve işlemlerin
  yapılandırılması büyük ölçüde birikime dayanmaktadır. Aşağıdaki açıklamalar
  genel fikir vermek amaçlı olup her bir işlemin farklı durumları olabileceği göz
  önünde bulundurularak işlem bazında ayrıca ayrı ayrı detaylı değerlendirme
  yapılması gerekir.
  A) AVANS ÖDEME FİNANSMANI
  İthalatçının malı henüz teslim almadan veya üretimden önce ödeme yapmasıdır.
  Avans ödeme veya başka bir ifadeyle “peşin ödeme” satıcı açısından en güvenli, alıcı
  açısından en riskli bir ödeme yöntemidir. Malların hiç üretilmeme veya teslim
  edilmeme riski vardır. Bağımsız gözetimin olmadığı hallerde, üretilen / teslim edilen
  üründe kalite ve miktar riski mevcuttur. Satın alınan malların satılamama riski ve
  sahtecilik riskleri de muhtemel riskler arasındadır. Bununla beraber alıcının en
  fazla fiyat iskontosu alabildiği yöntemdir. Risk azaltıcı yöntem olarak, red-clause
  akreditif altında ödeme yapılması, satıcıdan avans ödemesi teminat mektubu
  alınması veya üç taraflı (alıcı, satıcı ve banka) bir sözleşme yapılması önerilebilir.
  B) FCR KARŞILIĞI FİNANSMAN
  Üretilen malların alıcıya gönderilmek üzere taşıma firmasına veya taşıma
  komisyoncusuna (Freight Forwarder) teslim edilmesini müteakip yani taşımacı veya
  taşıma komisyoncusunun malları teslim aldığını gösteren alındı belgesi (FCRForwarder’s Cargo Receipt)) karşılığında ödeme yapılmasıdır. Taşımayı üstlenen
  firmanın güvenilirliği büyük önem taşır. FCR belgesi tam bir konşimento değildir,
  malın teslim alındığını gösteren ve ciro edilemeyen bir makbuzdur. Sahtecilik riski
  veya problem oluşması halinde FCR veren kişinin muhtemel zararı karşılayabilecek
  kapasitede olması gerekir, oysa ki bunun aksi ihtimal her zaman mevcuttur. Riski
  azaltmak için güvenilir ve sağlam bir taşıma firmasını tercih etmek gerekir.
  C) NAKLİYE (KARGO) FİNANSMANI
  Malların yüklemesi yapılmış ve varış noktasına doğru harekete geçmiş olduğunu
  gösteren nakliye belgesine istinaden sağlanan finansman yöntemidir. Burada
  nakliyenin hangi şekilde yapılacağı, nakliye belgesinin mallar üzerindeki mülkiyet
  haklarını temsil edip etmediği, nakliye sigortasının yapılması, nakliye firmasının
  güvenilirliği, nakliye rotası, uğranacak ülke ve limanlar, nakliye şartları muhtemel
  risk konularındandır. Nakliye firmasının seçimi, rotanın ve uğranacak ülkelerin
  detaylı incelenmesi, mülkiyeti temsil eden bir nakliye belgesi istenmesi riski
  azaltmak açısından önemlidir. Ticarete konu malların satış kısmının kontrata
  bağlanıp bağlanmamasına göre pozisyon riski ve bu sırada piyasada oluşabilecek
  fiyat riski de dikkate alınmalıdır. Emtianın hedge (riske karşı koruma) edilmesi ve
  mümkün olan durumlarda alıcıdan bir miktar avans alınması risk azaltıcı
  yöntemlerdendir.
  D) YURT İÇİ STOK FİNANSMANI
  Fiili ithali yapılmış olan emtianın uygun görülecek bir depoya veya fabrikaya
  alınması ve banka kontrolünde bulunması şartıyla kullandırılabilen bir finansman
  yöntemidir. İç veya dış piyasadan alınan, işlem görecek veya uygun satış dönemine
  kadar hareketsiz kalacak, emtia niteliğine sahip kolay satılabilir malların rehin
  alınması karşılığında kullandırılabilir. Müşterinin mali yapısı, ürünün cinsi,
  saklama koşullarına bağlı olarak rehin alınacak olan ürünün takip ve kontrolü
  Teminat Yönetimi Sözleşmesi (CMA), Stok Gözetim Sözleşmesi (SMA) veya Yediemin
  sözleşmesi karşılığında yapılabilmektedir.
  Yurt içi stok finansmanı doğal olarak ters yönde de, yani ihracatı yapılacak malların
  muhtelif süreçlerinde de kullandırılabilir. Türk Hukuku açısından taşınır rehni
  tesis edilmesi, bunun şartları ve gerekli evraklar detaylıca incelenmelidir.
  E) LOJİSTİK FİRMALARININ DEPOLARINDA VE YEDİEMANETİNDE MAKBUZ
  KARŞILIĞINDA FİNANSMAN
  Bu tip finansman yöntemi mevzuata uygun olmak koşuluyla yurt içinde ve yurt
  dışındaki lojistik firmalarının depolarında muhafaza edilen ürünler için
  sağlanabilir. Mevzuat açısından farklı durumlar ve değişiklik olabileceğinden dolayı
  değerlendirmenin her zaman olay bazında güncel mevzuat dikkate alınarak
  yapılması gerekir.
  Lojistik firmalarını ya da antrepo işletmecilerini seçerken genelde reytingi yüksel
  itibarlı ve basiretli olmalrana dikkat edilmelidir. Bu koşulların gerçekleştiği
  durumlarda, bu firmalardan alınacak olan depo teslim makbuzları karşılığında
  finansman sağlanması mümkündür.
  F) ALACAK FİNANSMANI
  Vadeli şekilde satışı gerçekleştirilen bir ürünün iç veya dış piyasadan gelmesi
  beklenen bedelinin belirli koşullar dahilinde alacaklıya önceden ödenmesi (erken
  ödeme veya iskonto) şeklindeki bir finansman yöntemidir. Prensip olarak kendi
  kendini finanse etmesi beklenen emtia finansmanı yönteminin satış kısmında
  bedelin peşin olarak tahsili mümkün olmayan durumlarda, söz konusu ticari
  zincirin tamamlanmasını teminen ek olarak verilebilecek, temelde ticari alacağın
  temlik alınması prensiplerinde işleyen bir finansman yöntemidir.
  Vadeli alacağı oluşturan satış yöntemine ve iç veya dış ticaretteki ödeme yöntemine
  göre, alıcı firmanın mali yapısının, ödemenin yapılacağı ülke riskinin, varsa aracı ya
  da riski üstlenecek banka, finans veya kredi kuruluşlarının, ilgili ülkelerin hukuki
  altyapısının dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Mümkün olan durumlarda
  alacağın sigortalatılması riski azaltıcı bir unsurdur.
  EMTİA VE STOK FİNASMANI İLE İLGİLİ BAZI KONULAR
  A) CMA SÖZLEŞMELERİ
  Rehinli malların yediemin olarak profesyonel teminat yönetimi ve gözetim
  şirketlerine teslim edildiği bu tip işlemlerde; tarafları kredili müşteri veya rehin
  veren, kredi veren (banka) ve teminat yönetim şirketi (Collateral Manager-CM) olan
  üç taraflı Teminat Yönetimi Sözleşmeleri (CMA-Collateral Management Agreement)
  imzalanmaktadır. Bu sözleşmenin içeriği her mal cinsi ve lokasyona göre
  farklılaşabilir ve işlem bazında incelenmelidir. Sözleşme maddeleri içerik itibariyle
  emtia rehni tesisi için gerekli olan prensipleri karşılama kabiliyetinde olmalıdır.
  Prensip olarak işleyişte ve fiyatlamada mutabık kalındıktan sonra, gözetim
  firmasından emtianın depolanacağı deponun o ürünün saklanması için uygun olup
  olmadığına dair bir rapor talep edilir.
  Depo uygun bulunduktan sonra emtianın tartılarak depoya alınması gözetim
  firmaları nezaretinde yapılır. Her işlemde ürünlerden numune alınarak asgari
  şartları gösteren analizlerin yapılması talep edilir.
  Tartılan, sayılan ve analizleri olumlu bulunarak depolanan ürünler için gözetim
  firması tarafından depo alındı makbuzu düzenlenir. Gerekli diğer kredi koşullarının
  da yerine getirilmesi sonucunda finansmana hazır hale gelinmiş olunur.
  Teminat üretmekte zorluk yaşayan ya da mevcut limitlerini başka projeler için
  ayırmış olan firmalara ekstra yer açarak fırsat olarak görülen işlemlerin
  kaçırılmaması sağlanmış olur.
  B) SMA ANLAŞMALARI
  SMA (Stock Monitoring Agreement) olarak adlandırılan bu modelde de, tarafları
  Banka, Teminat Gözetim Şirketi (GŞ) ve Rehin Veren’ den oluşan üç taraflı bir
  sözleşme söz konusudur. Rehin verenin mutlaka krediyi kullanan ile aynı kişi
  olması gerekmez. Sözleşme esas itibariyle rehin sözleşmesi ile teminata alınan ve
  uygun görülen bir yediemine teslim edilen malların, depolardaki mevcudiyetinin ve
  durumunun düzenli aralıklarla gözetim şirketi tarafından kontrol edilerek Banka’ya
  raporlanmasını içerir. Gözetimin hangi sıklıkta yapılacağı, deponun ve malların
  özelliklerine göre belirlenir ve SMA sözleşmesinde açıkça belirtilir. CMA modelinin
  aksine, gözetim şirketinin sürekli nöbetçi bulundurmak gibi sorumlulukları
  olmayacağı için maliyeti daha düşüktür.
  SMA modeli sadece rehin alınan hareketsiz mallar için değil, işlenme ve üretim
  süreçlerinden geçilmesi gereken durumlarda kullanılacak yapılandırılmış
  finansman kredilerinde de faydalı bir enstrümandır.
  C) YEDİEMİN
  Yediemin kelimesinin kökü Osmanlıca ‘Yed’ dir. Yed Osmanlıcada el, mülk, kudret
  gibi anlamlara gelir. Bu bağlamda yed-i emin, yedinden emin olunan yani güvenli
  el, emin el, adaletli el (türetmek mümkün)anlamlarında kullanılır.
  Yediemin olacak kişi veya firmanın; muhafaza görevini gereği gibi yerine
  getirmemesi halinde, teslim edemediği malın değeri oranında kendisine rücu
  edileceği (zararın tazmininin talep edileceği) için, banka alacağını karşılayabilecek
  mal varlığına sahip, bankanın ilgili birimleri tarafından uygun bulunan güvenilir
  gerçek veya tüzel kişiler olması gerekmektedir.
  Yedieminin başlıca görevleri;
   Kendisine teslim ve tevdi edilen emtiayı muhafaza etmek,
   Bankaca talep edildiği anda, rehinli malı teslim etmek,
   İyi muhafaza edememekten doğan zarar, ziyan varsa bankaya ödemektir.
  Rehinli malların Yediemin’e teslim edileceği durumlarda, Rehin Veren, Banka ve
  Yediemin arasında bir yediemin sözleşmesi imzalanmalı ve akabinde mallar
  Yediemin’e fiilen teslim edilmelidir.
  Gözetim firmalarının müdahil olduğu diğer yöntemlerle kıyaslandığında yediemine
  bağlı olarak çok daha güvenli ve aynı zamanda çok daha düşük maliyetli olması söz
  konusu olabilmektedir.