ICC INCOTERMS 2010


Özet
Bu makalede incoterms 2010 kurallarının temel yapısı, görevi, önemi, yenilikleri ve ICC’ nin
çalışmaları hakkında bilgiler verilmiştir. Incoterms 2010’un her bir kuralı tarafların
yükümlülükleri bakımından incelenmiş ve özet olarak verilmiştir.
Abstract
In this article information are given about the basic structure of rules of Incoterms 2010, the
function, its importance, innovations and the ICC’s works thereon. Each rule of the
Incoterms 2010 was examined to the extent of the parties’ obligations and a summary is
provided ad hoc.
Anahtar Kelimeler
Incoterms 2010, EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP, FAS, FOB, CFR, CIF
Key Words
Incoterms 2010, EXW, FCA, CPT,CIP, DAT, DAP, DDP, FAS, FOB, CFR, CIF
I. Genel Olarak ICC Tarafından INCOTERMS’e İlişkin Olarak Yapılan Çalışmalar
Ticari hayatı, başlangıçta basit ve yazılı olmayan kurallar yönetiyordu ve bu sebeple
sözleşmeler de çok basit ve çoğu zaman yazılı değildi. Günümüzde ise dış ticaret eskiden
olduğundan çok daha karmaşık yapıdadır ve çeşitlilik arzetmektedir. Üstelik teknolojik
gelişmeler baş döndürücüdür. Bu durum doğal olarak ticari sözleşmelerin de daha kapsamlı
ve ihtiyaca uygun olarak düzenlemesini gerektirmektedir. Dünya ticaretini kolaylaştırmayı
kendisine görev kabul eden ICC (International Chamber of Commerce) bu amaçla bir dizi
kurallar oluşturmaktadır. Örneğin, UCP, ISP, URC, URDG bunlardan bazılarıdır. Bu
kuralların en popüler ve başarılı olanlarında biri yıllardır uygulamada yaygın olarak
kullanılan Incoterms (International Commercial Terms)’dir. ICC tarafından hazırlanan
Incoterms broşüründeki başarıyı devam ettirmek ve ticaret dünyasının ihtiyaçlarına cevap
verebilmek için broşür zaman zaman revizyona tabi tutulmakta ve yenilenmektedir. Bu
revizyolar sırasında teknolojik ve ticari değişimler de dikkate alınmaktadır.
Incoterms’in amacı malın teslimi ile ilgili olarak dış ticaret alanında en yaygın kullanılan
terimlerin yorumunu yapmak, bunun için bir takım uluslararası kurallar oluşturmak ve
böylece bu tür terimlerin dış ticaret faaliyeti içerisinde yer alan tarafların farklı
yorumlamalarının önüne geçmektir. Eğer yeknesak bir biçimde bir araya getirilen Incoterms
kuralları olmasaydı farklı yasa ve düzenlemeler nedeni ile farklı ülkelerde bulunan tarafların
terimleri aynı şekilde yorumlamaları her zaman mümkün olmayabilirdi. Dış ticaret faaliyeti
içerisinde yer alan tarafların ticari terimleri farklı yorumlamaları yanlış anlamalara,
ihtilaflara, işin yargı mercilerine intikaline ve aynı nedenle tarafların para ve zaman kaybına
uğramasını kaçınılmaz hale getirebilirdi. Bu bakımdan Incotems’in ticaret dünyasına çok
ciddi katkı sağladığı söylenebilir.
Bu ihtiyacı tespit eden ICC, ilk kez 1936 yılında ticari terimlerin yorumu için bir dizi
uluslararası kural yayınlamıştır. İlk defa yayınlanan bu kurallar “Incoterms 1936’’ adını
taşıyordu. Bu kurallar daha sonra ticaret alanındaki gelişmeler ve ortaya çıkan ihtiyaçlar
üzerine 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 yıllarında ve en son 2010’ da revize edilmiştir.
Her bir revizyonda durum ve ihtiyaca göre bazı kural ve terimler eklenirken bazı terim ve
kurallar çıkarılmıştır. Örneğin, 1980 tarihli ICC broşüründe yer alan FOR (Free on Rail),
FOT (Free on Truck) ve FOA (Free on Airport), 1990 revizyonu ile teslim şekilleri arasından
çıkarılmıştır. Çünkü bunların FCA (Free Carrier) teslim şekline dahil oldukları kabul
edilmiştir. Benzer şekilde 2010 revizyonunda DAF, DES, DDU yerine DAP (Deliver at a
Place) ve DEQ (Delivered Ex Quay) yerine DAT (Deliver at a Terminal) gelmiştir.
Incoterms’ in çok başarılı ve yaygın kullanılması bazı yanlış anlama ve kullanımları da
beraberinde getirmiştir. Özellikle taşıma sözleşmelerine uygulanabilecekleri ve ödeme dahil
tam bir sözleşme sunabilecekleri yani bir sözleşmede bulunması gereken tüm yükümlülükleri
kapsayacağı sanılmaktadır ki bu doğru bir yorum değildir. Bu gibi yanlış anlama ve
kullanımları ortadan kaldırmak için yeni Incoterms in giriş bölümünde detaylı açıklamalar ve
her bir kuraldan önce rehber açıklama notları vardır. 2010 revizyonun giriş bölümünde
Incoterms şu şekilde tanımlanmıştır: “Incoterms kuralları, tacirler arasındaki mal satım
sözleşmelerinin iş dünyasındaki uygulamasını yansıtan üç harfli ticari terimleri açıklar.
Incoterms kuralları, temel olarak malların satıcı tarafından alıcıya tesliminde taraflara
düşen görevleri, masrafları ve hasarı düzenler”.
Bu tanımlamadan da görülebileceği gibi kurallar sadece malların satıcı tarafından alıcıya
tesliminde taraflara düşen görevleri, masrafları ve hasarı düzenemektedir. Giriş ve rehber
açıklama notlarında yer alan bilgiler EXW, FCA, FOB gibi kuralların parçası olmayıp
kuralların doğru kullanılması için bilgilendirme ve yol gösterme amaçlıdırlar.
TTK’da, CIF ve FOB teslim şekilleri 1138-1149. maddeler arasında düzenlenmiştir.
Belirtmek gerekir ki, TTK’da, bu iki teslim şekli dışında diğer teslim şekillerine yer
verilmemiştir1
. Deniz yoluyla taşınacak malların satımına ilişkin sözleşmelerde en fazla
kullanılan teslim şekilleri FOB ve CIF’tir. 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda2
teslim şekillerine ilişkin hükümler bulunmamaktadır. Ancak
6102 sayılı TTK yürürlüğe girdikten sonra da ICC Incoterms’ın, taraflar arasındaki
sözleşmenin hükmü olarak uygulanmasına engel bir durum yoktur.
Incoterms 2010 kuralları kullanılırken bazı hususlara dikkat edilmesi gerekir. Bu hususlar
şunlardır:
İhtiyaca uygun Incoterm’i seçmek gerekir. Örneğin, kara taşımacığı olan bir işlem için FOB
kuralını seçmemek gerekir, bunun yerine FCA kullanılabilir. Incoterm’i seçerken malların
niteliğine, taşıma şekline ve varsa diğer hususlara dikkat etmek gerekir. Incoterms her birini
açıklayan ve uygulanma şeklini gösteren ICC “Rehber Açıklamalar” notlarından da
faydalanmak gerekir. Rehber Açıklamalar’da, teslim şeklinin seçiminin yapılmasında
yardımcı olacak bilgiler yer almaktadır.
Incoterms 2010 kurallarına satım sözleşmesinde ilgi kurmak gerekir. Satım sözleşmesinde
Incoterm ile ilgi kurarken yani sözleşmede Incoterm’e yer verirken yılını (revizyon/versiyon)
de belirtmek gerekir. Çünkü en son hazırlanan Incoterms daha önce yürürlükte bulunan

1 Nuray EKŞİ, Milletlerarası Ticaret Hukuku, İstanbul 2010, s. 181.
2 RG 14.2.2011/27846.
Incoterms’i ortadan kaldırmamaktadır. Taraflar arzu ettikleri taktirde daha önceki yıllarda
ICC tarafından hazırlanan Incoterms kurallarını kullanabilirler. Örneğin, Incoterms 1990 ya
da Incoterms 2000 kullanabilirler. Bu nedenle belirsizlik ve karışıklık olmaması için
sözleşmede hangi yıldaki Incoterms düzenlemesinin esas alındığının da belirtilmesi gerekir.
Sözleşmede aksine bir bilgi bulunmadığı sürece 1 Ocak 2011 tarihinden sonra imzalanan ve
yılı belirtilmeden atıf yapılan Incoterms’e yer veren sözleşmelerin Incoterms 2010’na tabi
olacağı kabul edilecektir. Örneğin, “FCA, Yıldız Posta Cad. No: 54 Gayrettepe-Istanbul, as
per Incoterms 2010” şeklindeki bir kullanım doğru ve önerilen bir kullanım şeklidir.
Liman veya teslim yerini detaylı ve açık şekilde belirtmek gerekir. Liman veya teslim yeri ne
kadar detaylı ve açık belirtilirse o ölçüde belirsizlik ve beklenmeyen durumlar azaltılmış
olur. Örneğin, “FCA, Yıldız Posta Cad. No: 54 Gayrettepe–Istanbul, as per Incoterms 2010”
şeklindeki bir kullanım detaylı ve açık bir şekilde belirtme olurken sadece “FCA Istanbul, as
per Incoterms 2010” detaylı ve açık bir kullanım şekli değildir. C ile başlayan Incoterms
kurallarında yani Taşıma Ödenmiş Olarak Teslim (CPT), Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak
Teslim (CIP), Masraflar ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CFR) ve Masraflar, Sigorta ve
Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CIF) belirlenen yer taşıma ücretinin ödendiği varma yeri
olurken diğer Incoterms kurallarında yani işyerinde Teslim (EXW), Taşıyıcıya Teslim
(FCA), Terminalde Teslim (DAT), Belirlenen Yerde Teslim (DAP), Gümrük Vergileri
Ödenmiş Olarak Teslim (DDP), Gemi Doğrultusunda Teslim (FAS), Gemide Teslim (FOB)
terimlerinde belirlenen yer, teslimin gerçekleştiği ve hasarın satıcıdan alıcıya geçtiği yerdir.
Incoterms kurallarının kusursuz bir satım sözleşmesi olmadığını bilmek gerekir. Incoterms
kuralları sadece satıcının malları alıcıya teslim ettiği sırada taraflarından hangisinin taşıma ve
sigortadan ve her birinin hangi masraflardan sorumlu olacağını belirler. Bunun dışında mal
bedelinin ödenmesi, ödeme şeklinin ne olacağı, mallara ilişkin mülkiyetin geçişi veya
sözleşmeye aykırılığın sonuçlarını konusunda herhangi bir düzenleme getirmezler. Bu
konuları açıkça sözleşmeye yazmak gerekir. Incoterms kuralları ve sözleşme şartlarının her
zaman sözleşmeye uygulanacak ülke hukukunun emredici hükümleri gereğince geçersiz
bırakılabileceğini dikkate almak gerekir.
II. INCOTERMS 2010’un Yenilikleri ve Temel Özellikleri
Kuralların sayısı 13’ den 11’e indirilmiştir. DAF, DES, DEQ ve DDU kurallarının yerini iki
yeni kural olan DAT ve DAP almıştır. Bu iki yeni kural her türlü taşıma için
kullanılabilecektir. Bu iki yeni kurala göre teslim, sözleşmede belirlenen varma yerinde
gerçekleşir. DAT kuralına göre, teslim, malların taşıma aracından boşaltılarak alıcının
tasarrufuna bırakılması ile gerçekleşir DAT, kural olarak, Incoterms 2000’deki DEQ (Deliver
at Quay) ile aynı özellikleri taşımaktadır. DAP’ta ise teslim, malların taşıma aracında alıcının
tasarrufuna bırakılması ile gerçekleşir, yani bu kural da teslim Incoterms 2000’deki DAF,
DES ve DDU terimlerinde olduğu gibi terimde malların boşaltılmaya hazır bir şekilde
bırakılması ile gerçekleşir. DAT ve DAP terimlerinin sadece deniz taşımacılığı ile bağlantılı
gözüken DES ve DEQ’in yerine kullanılabilmesi başlangıçta bir eksiklik gibi göze çarpsa
bile DAT teriminde belirlenecek terminal bir limanın içerisindeki bir alan olabilir ve böylece
DAT, değişiklikten önce DEQ teriminin kullanıldığı durumlar için kullanılabilir. Aynı
şekilde DAP teriminde yer alan taşıma aracı bir gemi ve varma yeri ise bir liman olabilir.
Dolayısıyla, DAT değişiklikten DEQ ve DAP’ta değişiklikten önce DES teriminin
kullanıldığı durumlar için güvenli biçimde kullanılabilir. Bu yeni kurallar da daha öncekiler
gibi satıcının, malları, tüm masrafları (ithalat için gerekli gümrük işlemleri hariç) ve malların
belirlenen varma yerine kadar taşınmasından doğan hasar riskini üstlenerek malların teslim
edilmesini sağlayan kurallardır.
Incoterms 2010’da yer alan 11 adet teslim şekli, “tüm taşıma türlerini kapsayan” ve “sadece
deniz taşımacılığını kapsayan” olmak üzere iki gruba ayrılmıştır:
Tüm Taşıma Türlerini kapsayan Kurallar
EXW İşyerinde Teslim
FCA Taşıyıcıya Teslim
CPT Taşıma Ödenmiş Olarak Teslim
CIP Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim
DAT Terminalde Teslim
DAP Belirlenen Yerde Teslim
DDP Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak Teslim
Sadece Deniz ve İçsu Taşımalarını Kapsayan Kurallar
FAS Gemi Doğrultusunda Teslim
FOB Gemide Teslim
CFR Masraflar ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim
CIF Masraflar, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim
İlk sınıfta yer alan EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP ve DDP içerisinde bir deniz taşıması
olan ve olmayan tüm taşıma şekillerinde kullanılabilir. İkinci sınıfta yer alan FAS, FOB,
CFR ve CIF kurallarında yükleme ve boşaltma yerleri bir deniz limanıdır. Bu kuralları deniz
taşımacılığında kullanmak gerekir. FOB, CFR ve CIP kuralları için daha önceki Incoterms
versiyonlarında teslim için kullanılan geminin küpeştesini aştığı nokta olarak belirten bütün
ifadeler çıkartılarak bunun yerine malların “gemide” teslim edildiğine ilişkin ifadeler
kullanılmıştır. Yani Incoterms 2010’da “geminin küpeştesi” deyimi terkedilerek yerine
“gemide teslim” ifadesi kullanılmıştır.
Incoterms 2010’ da belirtilen terimlerin yani EXW, FCA, FAS gibi Incoterms kurallarının iç
ve dış milletlerarası satım sözleşmelerinde kullanılmaya uygun olduğu kabul edilmiştir. Daha
önceleri geleneksel olarak malların ulusal sınırları aştığı milletlerarası satım sözleşmelerinde
kullanıldığı kabul ediliyordu. Ancak Incoterms 2010 kuralları, ihracat/ithalat formalitelerinin
yerine getirilmesi borcunun, sadece gereken hallerde (milletlerarası satımlarda) geçerli
olacağını değişik yerlerde açıkça belirterek bu kuralların iç ve dış satım sözleşmelerinde
kullanılabileceğini vurgulanmıştır. Bunun en önemli nedenlerinden biri Avrupa Birliği gibi
dünyanın çeşitli bölgelerinde kurulan ticaret birliklerinin, değişik ülkeler arasındaki gümrük
formalitelerini önemsiz hale getirmesi ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yürürlükte kalkan
Ticaret Kanununda yer alan teslim kurallarının yerine Incoterms’in kullanılmasına ilişkin
beliren iradedir.
Yeni incoterms’in önemli özelliklerinden biri her bir kuraldan önce yazılı ve şekilli olarak o
kurallın kullanılmasına ilişkin açıklamalar yapması ve yol göstermesidir. “Rehber
Açıklamalar” olarak her bir kuraldan önce yer alan notlar uygulamacılara, her bir kuralın
hangi hallerde kullanılması gerektiği, hasarın hangi aşamada geçeceği, masrafların satıcı ile
alıcı arasında nasıl paylaştırılacağı gibi esaslı konuları açıklamaktadır. Rehber Açıklamalar,
asıl incoterms kurallarının bir parçası değildirler, sadece en uygun incoterm’i tam ve etkin
olarak kullanma konusunda yardımcı olmayı amaçlarlar. Incoterms 2010 Kurallar kitabının
başlangıcında yer alan “Giriş” kısmının statüsü de aynıdır. “Giriş” bölümü, Incoterms 2010
kurallarının kullanımı ve yorumu hakkında genel bilgi verir, ancak anılan kuralların bir
parçasını oluşturmaz.
Incoterms’in daha önceki versiyonunda varlığı kabul edilen elektronik belgelerin yanında bu
defa Incoterms 2010 elektronik iletişim araçlarının, taraflar bu konuda anlaştığı veya genel
kabul görmüş olduğu ölçüde kağıt iletişim belgeleri ile aynı etkiyi sağladığını belirtmiştir.
Böylece elektronik iletişimim gelişmesine kurallar açısından imkan tanımıştır.
Incoterms 2010, sigorta kapsamı bakımından detaylı bir içerik sağlamaktadır ve Enstitü
Kargo Klozlarını dikkate almaktadır.
Sigorta yapma yükümlülüğünün satıcıda olduğu CIF ve CIP kurallarına göre, sigortanın,
satıcı tarafından masrafları kendisine ait olmak üzere, asgari olarak Enstitü Kargo Kuralları
(LMA/IUA)’nın C klozunda veya benzer klozlarda yer alan kapsamda bir yük sigortası temin
etmesi gerekir. Sigorta sözleşmesi, bu alanda güvenilir sigortacılar veya bir sigorta şirketi ile
yapılmalı ve alıcı veya mallara ilişkin sigortalanabilir bir menfaati olan diğer kişilerin
doğrudan sigortacıya başvurabilmesine imkan tanımalıdır. Satıcı, alıcı tarafından talep
edilmesi halinde, masrafları alıcıya ait olmak üzere, yine satıcının talep ettiği tüm gerekli
bilgilerin alıcı tarafından sağlanması koşuluyla ve eğer yapılması mümkün ise, Enstitü Kargo
Kuralları (LMA/IUA)‘nın A veya B klozları ya da benzer klozlar kapsamında ve/veya
Enstitü Savaş Klozları ve/veya Enstitü Grev Klozları kapsamında ek bir sigorta temin etmesi
gerekir. Sigorta kapsamı, asgari olarak, satış sözleşmesinde belirtilen bedelin % 10 (toplam
% 110) fazlasıyla temin edilmeli ve satım sözleşmesinde yer alan para cinsinden
kararlaştırılması gerekir. Sigorta, malların aynı kuralda belirtilen teslim noktasından asgari
olarak yine aynı kuralda belirtilen varma yerine kadar taşınmasını kapsaması gerekir. Satıcı,
alıcıya sigorta poliçesini veya sigorta teminatına ilişkin diğer bir kanıt vermesi gerekir.
Satıcı, alıcı tarafından talep edilmesi halinde, hasar ve masrafları (eğer var ise) alıcıya ait
olmak üzere, alıcının ilave sigorta yaptırmak için gerek duyduğu bilgileri alıcıya sağlaması
gerekir.
Incoterms 2010 güvenlikle ilgili gümrük işlemleri ve bu işlemler için gerekli bilgiler
konusunda işlemlerinin yerine getirilebilmesi için gereken belgelerin alınması konusunda
yardımda bulunma veya ilgili belgeleri kendisinin sağlaması yükümlülüklerini yükler.
Incoterms 2010 alıcı ve satıcının yükümlükleri altında bulunan A6 ve B6 başlıkları altında
masrafları detaylı düzenleyerek “Terminal Elleçleme Masrafları”nın iki defa ödenmesinin
önüne geçmiştir. Bilindiği üzere CPT, CIP, CFR, CIF, DAT, DAP ve DDP kurallarına göre
satıcı malları varma yerine kadar taşımak için gerekli düzenlemeyi yapmakla yükümlüdür.
Satıcı bu düzenlemeyi yaparken navlun bedelini toplam satış bedeline dahil ederek öder, yani
gerçekte bu ödemeyi alıcı adına yapmış olur. Hal böyle olduğu halde bazen taşıma belgesi
üzerinde yer alan taşıma şartları malların elleçlenmesi, liman içinde veya konteyner
terminalleri arasında taşınması masraflarını da kapsayabilir ve bu masraflar taşıyıcı veya
terminal işletmecileri tarafından alıcıdan istenebilir. Bu gibi durumlarda -bir defa toplam
satış bedeli içinde satıcıya ve bir defa da ayrı olarak taşımacı veya terminal işletmecisine
olmak üzere- alıcı aynı bedeli iki defa ödemek zorunda kalabilir. İşte bu gibi durumlarda
Incoterms 2010, A6 ve B6 başlıklarını detaylı düzenleyerek “Terminal Elleçleme
Masrafları”nın iki defa ödenmesinin önüne geçmiştir. Aşağıda örnek olarak CPT kuralında
yer alan A6 ve B6 Incoterms 2010’daki orijinal haliyle aşağıda verilmiştir:
A6 Masrafların Paylaşımı- Satıcı,
a) B6 hükmü uyarınca alıcı tarafından ödeneceği öngörülenler dışında, malların A4’e uygun
olarak teslim edildiği ana kadar mallara ilişkin bütün masrafları;
b) Malların yüklenmesi ile taşıma sözleşmesi uyarınca malların varma yerinde boşaltılmasına
ilişkin satıcıya ait olacağı kararlaştırılan masraflar da dahil olmak üzere navlun ve A3 a) dan
kaynaklanan tüm diğer masrafları; ve
c) Uygulandığı ölçüde, ihracat için gerekli gümrükleme işlemlerine ilişkin masrafları ve
ihracat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri, ve diğer harçları ve taşıma
sözleşmesi uyarınca malların herhangi bir ülkeden geçişine ilişkin olarak satıcıya ait olacağı
kararlaştırılan masrafları ödemelidir.
B6 Masrafların Paylaşımı- Alıcı,
A3 a) hükmüne göre
a) mallar A4’te öngörüldüğü şekilde teslim edildiği andan itibaren bu mallarla ilişkin,
uygulandığı ölçüde A6 c)’de düzenlenen ihracat için gerekli gümrükleme işlemlerine ilişkin
masrafları ve ihracat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri ve diğer harçlar
dışındaki bütün masrafları;
b) taşıma sözleşmesi uyarınca satıcının bu masrafları üstlenmesinin düzenlendiği haller
dışında, malların belirlenen varma yerine ulaşana kadar taşındığı sırada oluşan tüm masrafları
ve harçları;
c) taşıma sözleşmesi uyarınca satıcının bu masrafları üstlenmesinin düzenlendiği haller
dışında, boşaltma masraflarını;
d) malların sözleşmeye konu olan mallar olduklarını belirtecek şekilde açıkça ferdileştirilmiş
olmaları şartıyla, B7 uyarınca gerekli ihbarı yapmaması nedeniyle kararlaştırılan tarihten
itibaren veya gönderi için kararlaştırılan sürenin sona erme tarihinden itibaren doğan bütün
ek masrafları;
e) uygulandığı ölçüde, ithalat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri, ve diğer
harçları ve gümrük işlemlerine ilişkin masrafları ve taşıma sözleşmesi kapsamında olmaması
kaydıyla, malların herhangi bir ülkeden geçişine ilişkin masrafları ödemelidir.
Incoterms 2010’da malların gönderilmesi yükümlülüğüne bir tercih olarak “gönderilmiş
malların tedarik edilmesi” ifadesinin kullanılmasına da izin vermiştir. Bu ifade özellikle
zincirleme satışların yer aldığı durumlarda rahatlık sağlayacaktır. Bu tür satışlarda üretimi
yapılan malların satışında olduğu gibi yükleme yapılmayabilir, emtia satışı olarak
adlandırılan bu tür satışlarda mal yoldayken bir kaç defa (zincirleme) satılabilir, ancak
yeniden bir yükleme veya gönderme söz konusu değildir, çünkü mal ilk satıcı tarafından
gönderilmiştir, zincirin ortasında bulunan satıcı tarafından mallar gönderilmek ancak tedarik
edilebilir.
Incoterms 2010’un bazı kuralları ihtiyaca göre değiştirilebilir, ancak her bir değişikliğin
etkilediği yerlerin sözleşmede düzenlenmesi gerekir, aksi halde o kısım boş ve belirsiz
kalacağından dolayı tehlikeli durumlara neden olabilir.
III. INCOTERMS 2010’da Tarafların Yükümlülükleri
Incoterms 2010 Kurallarının taraflar bazında yükümlülükleri özetle aşağıdaki gibidir:
ExW (Ex Works) İşyerinde Teslim: ExW, her türlü taşıma için kullanılabilir. Bu incoterms
kuralında satıcı malları, kendi bölgesinde veya isim olarak belirlenmiş bir yerde (örneğin
işyerinde, fabrikada, depoda vb.) alıcının tasarrufuna bırakarak teslim eder. Satıcı yükleme
ve gümrükleme işlerine karışmaz.
Alıcı, malların belirlenen teslim yerinde teslim alınmasından ve teslimata ilişkin masraf ve
risklerden sorumludur. EXW, satıcı açısından en az yükümlülüğü temsil eder.
Kontrol, Ambalaj, İşaretleme :Satıcı
Çıkış gümrük/lisans, izinler :Alıcı
Yükleme :Alıcı
Navlun :Sözleşmeye göre
Sigorta :Sözleşmeye göre
Boşaltma :Alıcı
Varış gümrük/lisans,izinler :Alıcı
FCA (Free Carrier) Taşıyıcıya Teslim: FCA, her türlü taşıma için kullanılabilir. Bu
Incoterms kuralında satıcı malları, kendi işyerinde veya belirlenen başka bir yerde, alıcı
tarafından sağlanan taşıyıcıya veya başka bir kişiye teslim eder. Satıcı sadece ihracat için
uygulandığı ölçüde gümrüklemeyi yapar ancak ithalat gümrüklemesine ilişkin herhangi bir
yükümlülüğü yoktur.
Kontrol, Ambalaj, İşaretleme :Satıcı
Çıkış gümrük/resmi izinler :Satıcı
Yükleme :Alıcı3
Navlun :Alıcı
Sigorta :Sözleşmeye göre
Boşaltma :Alıcı
Varış gümrük/resmi izinler :Alıcı

3 Belirlenen yer satıcının işyeri ise alıcının gönderdiği araca yüklemeyi satıcı yapar. Belirlenen yer herhangi bir yer ise
satıcı malı o yere kadar getirir alıcının tasarrufuna bırakır (boşaltmadan). Alıcı teslim alır, yüklemeyi yapar. Teslim
almamak veya geç teslim almadan alıcı sorumlu olur.
CPT (Carriage Paid to)Taşıma Ödenmiş Olarak Teslim: CPT, her türlü taşıma için
kullanılabilir. Bu Incoterms kuralında satıcı kendi seçtiği bir taşıyıcı ile taşıma sözleşmesi
yapar ve malları teslim eder. Satıcı taşıma masraflarını öder ve satıcı teslim yükümlülüğünü
mallar varma yerine ulaştığında değil, malları taşıyıcıya teslim ettiğinde yerine getirmiş olur.
Satıcı sadece ihracat için uygulandığı ölçüde gümrüklemeyi yapar ancak ithalat
gümrüklemesine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü yoktur.
Kontrol, Ambalaj, İşaretleme :Satıcı
Çıkış gümrük/resmi izinler :Satıcı
Yükleme :Satıcı
Navlun :Satıcı (1)4
Sigorta :Sözleşmeye göre
Boşaltma :Alıcı (2)5
Varış gümrük/resmi izinler :Alıcı
CIP (Carriage & Insurance paid to) Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim: CIP,
her türlü taşıma için kullanılabilir. Bu Incoterms kuralında satıcı kendi seçtiği bir taşıyıcı ile
taşıma sözleşmesi yapar ve malları teslim eder. Satıcı taşıma masraflarını öder ve taşıma
sırasındaki hasar ve riskler için taşıma sigortası yapar. Satıcı teslim yükümlülüğünü mallar
varma yerine ulaştığında değil, malları taşıyıcıya teslim ettiğinde yerine getirmiş olur. Satıcı
sadece ihracat için uygulandığı ölçüde gümrüklemeyi yapar ancak ithalat gümrüklemesine
ilişkin herhangi bir yükümlülüğü yoktur.
Kontrol, Ambalaj, İşaretleme :Satıcı
Çıkış gümrük/resmi izinler :Satıcı
Yükleme :Satıcı
Navlun :Satıcı (1)6
Sigorta :Satıcı (3)
Boşaltma :Alıcı (2)
Varış gümrük/resmi izinler :Alıcı
DAT (Delivery At Terminal) Terminalde Teslim: Bu teslim şekli her türlü taşıma için
kullanılabilir. Bu Incoterms kuralında satıcı kendi seçtiği bir taşıyıcı ile taşıma sözleşmesi
yapar ve malları teslim eder. Satıcı taşıma masraflarını öder ve malları belirlenen varma
yerinde veya limanında belirlenen terminalde taşıma aracından boşaltarak teslim eder.
Malları boşaltılmış olarak alıcının tasarrufuna bırakmakla malları teslim etmiş olur. Terminal
terimi, rıhtım, depo, konteyner sahası veya yol, demiryolu veya hava kargo istasyonu gibi
üstü açık veya kapalı herhangi bir olabilir. Satıcı, malların belirlenen terminale getirilmesi ve
taşıma aracından boşaltılmasına ilişkin tüm hasar ve masrafları öder. Satıcı sadece ihracat

4
(1) Taşıma sözleşmesi uyarınca satıcıya ait olmayan genel masrafları alıcı öder.
5
(2) Taşıma sözleşmesi uyarınca satıcıya ait olmayan boşaltma masraflarını alıcı öder.
6
(1) Taşıma sözleşmesi uyarınca satıcıya ait olmayan genel masrafları alıcı öder
(2) Taşıma sözleşmesi uyarınca satıcıya ait olmayan boşaltma masraflarını alıcı öder.
(3) Sigorta, Satış sözleşmesinde ki bedelin minimum %110’u kadar C klozu ile yapılmalıdır. Masraflar alıcıya ait olmak
üzere A ve B Klozları veya Savaş, Grev ek teminatları ile yapılabilir.
için uygulandığı ölçüde gümrüklemeyi yapar ancak ithalat gümrüklemesine ilişkin herhangi
bir yükümlülüğü yoktur.
Kontrol, Ambalaj, İşaretleme :Satıcı
Çıkış gümrük/lisans,izinler :Satıcı
Yükleme :Satıcı
Navlun :Satıcı
Sigorta :Sözleşmeye göre
Boşaltma :Satıcı
Varış gümrük/resmi izinler :Alıcı
Terminal: Rıhtım, Depo, Container Yard (CY), tren istasyonu, Kamyon garajı, hava alanı vs.
olabilir. Boşaltılmış olarak teslim edilir.
DAP (Delivered at Place) Belirlenen Yerde Teslim: DAP, her türlü taşıma için kullanılabilir.
Bu incoterms kuralında satıcı malları, belirlenen varma yerinde taşıma aracından
boşaltmadan alıcının tasarrufuna bırakarak teslim eder. Satıcı, belirlenen varma yerine kadar
tüm hasar ve masrafları öder. Satıcı sadece ihracat için uygulandığı ölçüde gümrüklemeyi
yapar ancak ithalat gümrüklemesine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü yoktur.
Kontrol, Ambalaj, İşaretleme :Satıcı
Çıkış gümrük/lisans, izinler :Satıcı
Yükleme :Satıcı
Navlun :Satıcı (1)7
Sigorta :Sözleşmeye göre
Boşaltma :Alıcı (2)
Varış gümrük/resmi izinler :Alıcı
Aracın üzerinde boşaltılmamış olarak teslim edilir.
DDP (Delivered Duty Paid) Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak Teslim: DDP, her türlü
taşıma için kullanılabilir. Bu Incoterms kuralında satıcı malları ithalat için gümrüklenmiş
olarak ve belirlenen varış yerinde taşıma aracından boşaltmadan alıcıya teslim eder. Teslim
almamaktan alıcı sorumludur. Satıcı, belirlenen varma yerine kadar tüm hasar ve masrafları
öder. Bu kuralda satıcı malın sadece ihracat için uygulandığı ölçüde değil, ithali için de
gümrükleme işlemlerini yapmakla, ihracat ve ithalat için gerekli her türlü harcı ödemekle ve
tüm gümrük formalitelerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu kuralda satıcının yükümlülüğü
en fazla durumdadır.
Satım sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa ithalata ilişkin ödenmesi gereken KDV ve diğer
tüm vergiler satıcıya ait olur.
Kontrol, Ambalaj, İşaretleme :Satıcı
Çıkış gümrük/resmi izinler :Satıcı
Yükleme :Satıcı
Navlun :Satıcı (1)8

7
(1) Taşıma sözleşmesi uyarınca satıcıya ait olmayan genel masrafları alıcı öder.
(2) Taşıma sözleşmesi uyarınca satıcıya ait olmayan boşaltma masraflarını alıcı öder.
8
(1) Taşıma sözleşmesi uyarınca satıcıya ait olmayan genel masrafları alıcı öder.
Sigorta :Sözleşmeye göre
Boşaltma :Alıcı (2)9
Varış gümrük/resmi izinler :Satıcı
Aracın üzerinde boşaltılmamış olarak teslim edilir.
FAS (Free Alongside Ship) Gemi Doğrultusunda Teslim: FAS, sadece deniz taşımacığı
için kullanılabilir. Bu incoterms kuralında satıcının malları belirlenen yükleme limanında,
alıcı tarafından belirlenen geminin doğrultusunda rıhtım, mavna gibi bir yere bırakarak teslim
eder. Mal ile ilgili hasar ve masraflar mal gemi doğrultusunda boşaltıldıktan sonra alıcıya
geçer. Buraya kadar olan masraflar boşaltma dahil satıcıya aittir. Satıcı sadece ihracat için
uygulandığı ölçüde gümrüklemeyi yapar ancak ithalat gümrüklemesine ilişkin herhangi bir
yükümlülüğü yoktur.
Kontrol, Ambalaj, İşaretleme :Satıcı
Çıkış gümrük/resmi izinler :Satıcı
Yükleme :Alıcı
Navlun :Alıcı
Sigorta :Sözleşmeye göre
Boşaltma :Alıcı
Varış gümrük/resmi izinler :Alıcı
FOB (Free On Board) Gemide Teslim: FOB, sadece deniz taşımacığı için kullanılabilir. Bu
Incoterms kuralında satıcı malları belirlenen yükleme limanında alıcı tarafından gönderilen
gemiye yükleyerek gemide veya zaten gemide bulunan malları tedarik ederek teslim eder.
Mallara ilişkin hasar ve masraflar mallar gemide teslim veya tedarik edildikten sonra alıcıya
geçer, bundan önceki hasar ve masraflar satıcıya aittir. Satıcı sadece ihracat için uygulandığı
ölçüde gümrüklemeyi yapar ancak ithalat gümrüklemesine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü
yoktur.
Kontrol, Ambalaj, İşaretleme :Satıcı
Çıkış gümrük/resmi izinler :Satıcı
Yükleme :Satıcı
Navlun :Alıcı
Sigorta :Sözleşmeye göre
Boşaltma :Alıcı
Varış gümrük/resmi izinler :Alıcı
CFR (Cost & Freight) Masraflar ve Navlun: CFR, sadece deniz taşımacığı için
kullanılabilir. Bu Incoterms kuralında satıcı malları kendi seçtiği ve taşıma sözleşmesi
yaptığı gemide teslim eder veya mallar zaten gemide ise bunları tedarik ederek teslim eder.
Bu kural gereği olarak satıcı taşıma sözleşmesi yapar, masraflar ve navlunu öder. Mallarla
ilgili hasar ve masraflar, mallar gemideyken alıcıya geçmiş olur. Satıcı teslim
yükümlülüğünü mallar varma yerine ulaştığında değil, malları gemide teslim ettiğinde veya

(2) Taşıma sözleşmesi uyarınca satıcıya ait olmayan boşaltma masraflarını alıcı öder.
9
(2) Taşıma sözleşmesi uyarınca satıcıya ait olmayan boşaltma masraflarını alıcı öder.
tedarik ettiğinde yerine getirmiş olur. Satıcı sadece ihracat için uygulandığı ölçüde
gümrüklemeyi yapar ancak ithalat gümrüklemesine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü yoktur.
Kontrol, Ambalaj, İşaretleme :Satıcı
Çıkış gümrük/resmi izinler :Satıcı
Yükleme :Satıcı
Navlun :Satıcı (1)10
Sigorta :Sözleşmeye göre
Boşaltma :Alıcı (2)
Varış gümrük/resmi izinler :Alıcı
CIF (Cost, Insurance & Freight) Masraflar Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim:
CIF, sadece deniz taşımacığı için kullanılabilir. Bu Incoterms kuralında satıcı malları kendi
seçtiği ve taşıma sözleşmesi yaptığı gemide teslim eder veya mallar zaten gemide ise bunları
tedarik ederek teslim eder. Bu kural gereği olarak satıcı taşıma sözleşmesi yapar, taşıma
sırasında mallara ilişkin ziya ve hasar riskine karşılık bir sigorta sözleşmesi yapar, sigorta ve
taşıma sözleşmesi için prim, masraflar ve navlunu öder. Mallarla ilgili hasar ve masraflar,
mallar gemideyken alıcıya geçmiş olur. Satıcı teslim yükümlülüğünü mallar varma yerine
ulaştığında değil, malları gemide teslim ettiğinde veya tedarik ettiğinde yerine getirmiş olur.
Satıcı sadece ihracat için uygulandığı ölçüde gümrüklemeyi yapar ancak ithalat
gümrüklemesine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü yoktur.
Kontrol, Ambalaj, İşaretleme :Satıcı
Çıkış gümrük/resmi izinler :Satıcı
Yükleme :Satıcı
Navlun :Satıcı (1)11
Sigorta :Satıcı (3)
Boşaltma :Alıcı (2)
Varış gümrük/resmi izinler :Alıcı

10 (1) Taşıma sözleşmesi uyarınca satıcıya ait olmayan genel masrafları alıcı öder.
(2) Taşıma sözleşmesi uyarınca satıcıya ait olmayan Boşaltma masrafları alıcı öder.
11 (1) Taşıma sözleşmesi uyarınca satıcıya ait olmayan genel masrafları alıcı öder.
(2) Taşıma sözleşmesi uyarınca satıcıya ait olmayan Boşaltma masrafları alıcı öder.
(3) Sigorta, Satış sözleşmesinde ki bedelin minimum %110’u kadar C klozu ile yapılmalıdır. Masraflar alıcıya ait olmak
üzere A ve B Klozları veya Savaş, Grev ek teminatları ile yapılabilir.
Bu makale UTTDER Yıl 2012. Cilt 1, Legal Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır.