ICC’NİN ULUSLARARASI GARANTİ KURALLARI URDG 758


ICC (International chamber of Commerce) veya ülkemizde bilinen ismi ile Milletlerarası Ticaret
Odası (MTO), dünya ticaretini kolaylaştırmayı kendisine görev kabul eden ve yıllardır bu alanda
araştırmalar yapan, ticarettin kurallarını koyan ve uygulamaya ilişkin kararlar yayınlayan bir
organizasyondur. İlk olarak 1919 yıllında Paris’te kurulan ve bugün 120 ülkeden binlerce şirket
ve kuruluştan oluşan üyelerini bir araya getirebilen bir iş organizasyonudur. ICC, Bankacılık,
Ticaret ve Yatırım, Hava Nakliyatı, Deniz Nakliyatı, Sigortacılık, Vergilendirme ve bunun gibi
işdünyasını yakından ilgilendiren konuları teknik komisyonlarında ele alarak ve serbest
ticarette uluslar arası sorun teşkil eden, tüm problemlere yine uluslar arası çözümler bularak iş
dünyasına hizmet etmektedir. ICC, bünyesinde oluşturmuş olduğu uluslar arası ticareti
ilgilendiren 16 teknik komisyonu sayesinde dış ticaretin önündeki tüm engelleri bertaraf etmek
ve zorlukları kolaylaştırmak yolunda çalışmalar yapmaktadır.
İthalat ve ihracat işlemlerinde ülke işadamlarının karşısına çıkan ilk önemli sorun
bankalararası ilişkilerdir. Akreditifler, Tahsiller, Ödemeler, Teminatlar gibi konular her ülkede
farklılık gösterebilmektedir. Bu konular, ICC nezdinde faaliyet gösteren komisyonlar aracılığıyla
üye ülkelerin temsilcilerinin ortak çalışmaları sonucu yeknesak bazı kurallara oturtulmuş ve
tüm dünyada uygulamaya konularak farklı uygulamalardan doğan sorunlar giderilmeye
çalışılmıştır. Bu konuya en iyi örnek UCP’dir, UCP, ICC’nin akreditifler için geliştirdiği bir örnek
kurallardır, uluslararası akreditif işlemlerinde çok yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Bazı
ülkelerin kendi hukuk sistemlerinde akreditife ilişkin düzenlemeler olduğu halde uluslararası
işlemlerde mecbur kaldıkları için, diğer taraftan dahili işlemlerinde ise çoğu zaman tercih
ettikleri için UCP’yi kullanmaktadırlar. Aynı durum yine ithalat ve ihracatta ikinci önemli
basamak olan malın teslim şeklinde de görülmektedir. Karşılıklı yanlış anlaşılmalardan doğacak
hataların çözümü için ICC’ nın geliştirdiği Uluslararası Ticari Teslim Şekilleri Incotermsbu
konuda işadamlarına büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Incoterms de sözleşmelerde yaygın
olarak kullanılmaktadır.
URDG (Uniform Rules for Demand Guarantee) (Talep Garantilere ilişkin birörnek kurallar)’ ye
gelince; URDG’de yukarıda bahsi edilen kurallar ile aynı amaca hizmet için ICC tarafından
garantiler ve Kontrgarantiler için geliştirilen kurallardır. INCOTERMS ve UCP gibi kurallar ilk
olarak 1930’lı yıllarda ortaya çıktıkları halde URDG’nin ortaya çıkışı 1990’lı yıllardır. İki tarih
arasındaki yıl farkına bakıldığında URDG’nin geç kaldığı söylenebilir. Çünkü UCP’nin
kullanıldığı her dönemde garantilerin kullanılmadığını kimse söyleyemez, garantilerde o
dönemlerde bir finansal araç olarak kullanımdaydılar. Bu geç kalışın nedeni ülkelerin yerel
yasalarında akreditiflerin aksine garantilerle ilgili düzenlemelerin mevcut olması karşısında dış
kurallara gereksinim duyulmamasına bağlı olabilir. Yerel yasalarda düzenlemelerin mevcut
olması hiç bir zaman sorunları azaltmadı, aksine yargıya daha çok iş çıkardı. Bir ICC
seminerinde söylendiği gibi; “Nedeni ne olursa olsun URDG’nin geç yayımlanması kuralların
benimsenme sürecini yavaşlatmış, geciktirmiş ve UCP’nin yılların getirdiği oturmuş niteliğine
bağlı olarak ticari tarafların kullandıkları akreditiflerin UCP’ye tabi olarak açılması çok olağan
karşılanırken banka garantilerinde URDG’ye yabancı kalmalarına neden olmuştur. Bu gerçeğin
farkında olan ICC doksanlı yıllarda ICC, URDG 458’in daha yaygın kullanımı için promosyon
etkinliklerinde bulunmaya gereksinim duymuş, URDG Task Force’un oluşturulmasıyla hız
kazanan çalışmalar UCP 600’den de esin alarak gündemimizdeki URDG 758’in kullanıma
sunulmasıyla sonuçlanmıştır.”
ICC’nin Garantilere ilişkin Birörnek Kuralları (URDG), bu kuralların ICC tarafından geliştirildiği
1991 yılından bu yana geçirdiği ilk revizyondur. Daha önceleri Sözleşme Garantilerine ilişkin
Birörnek Kurallar (URCG 325)’ yayınlanmışsa da bu kurallar tazmin şartlarında yer alan bazı
güçlükler nedeniyle fazla kullanım imkanı bulmamıştı, sonuçta başarısız olmuştu. Bundan
sonra ICC tarafından talep garantilere ilişkin olarak yayınlanan ilk kurallar URDG 458 idi. Bu
anlamda ilk kuralların yer aldığı URDG 458, Dünya Bankası’nın kendi garanti metinlerine
uygulanması, UNCITRAL, ve FIDIC gibi önde gelen sanayi birlikleri nezdinde kabul görmesi
üzerine son yıllarda uluslararası düzeyde geniş ölçüde benimsenmiştir.
URDG kurallarının bu ilk revizyonu 2,5 yılı aşan bir süre içinde titizlikle hazırlandı ve ICC üyesi
kuruluşların katılımcı destekleri ile sonuçlandırıldı. Revizyon ICC’nin iki komisyonu –
Bankacılık Komisyonu ve Ticari Hukuk ve Uygulama Komisyonu – tarafından ortak proje olarak
bütün ilgili sektörlerin uygulamaya yönelik beklentileri dikkate alınarak yürütüldü. ICC milli
komiteleri kuralların son şeklini almasında önemli rol oynadılar. 52 milli komite taslak
aşamalarında yüzlerce sayfayı bulan 600′ den fazla önerilerde bulundu. Çok detaylı
değerlendirmelerden sonra bunlardan bir kısmı metne dahil edildi. Çalışmalarda 26 ülkeden 40
üyenin oluşturduğu ICC URDG Çalışma Grubu ara taslakları gözden geçirdi ve görüş bildirdi.
URDG Hazırlama Grubu Dr Georges Affaki’ nin yönetini altında birçok defa toplandı ve milli
komiteler ile Çalışma gruplarının verdiği görüşler dikkate alınarak metne son şekli verildi. ICC
Genel sekreteri Jean Rozwadowski’nin belirttiği gibi; “Bu katılımcı ekip çalışması meyvesini
vermiş ve bankacılar, uygulamacılar ve garantilerle ilgili toplumun bütün üyeleri arasında geniş
ölçüde fikir birliğini yansıtan kuralları oluşturmuştur. URDG’nin bu revizyonu sadece mevcut
kuralları güncelleştirmekle kalmamış, 21. yüzyıl için daha açık, daha kesin ve kapsamlı yeni bir
kurallar dizisini ortaya koymayı amaçlayan iddialı bir projenin sonucunu oluşturmuştur. Bu
özellikleriyle URDG 758 garantiler için dünya çapında standart kaynak metin olma misyonunu
üstlenmektedir.”
Yeni URDG 758, 1991 yıllında yürürlüğe giren URDG 458’in yerine geçmektedir. Eski URDG
458, 1992’den 2009’a kadar geçen 17 yıllık sürede uygulamada çok fazla kullanılmazsa da
kullanıldığı yerlerde başarılı ve güvenilir bir kaynak olduğunu kanıtlamıştır. URDG 458
kuralları uluslararası kuruluşlar, çokuluslu finans kuruluşları ve bankalar tarafından kabul
görmüştür. URDG 458 amir ve lehtar arasındaki temel ilişkiden bağımsız olarak ödemenin
garantide belirtilen şartlar ile belgelere dayalı olarak yapılmasını sağlayarak garanti piyasasına
yeni bir yaklaşım getirmiştir. Bu yaklaşım garanti gerçeğini daha çok yansıtmıştır. URDG,
tarafların yükümlülüklerini ve ilişkilerini net olarak tanımlamış ve ibraza ilişkin yeni
düzenlemeler getirmiştir. URDG’ ye göre garanti bağımsız bir yükümlülüktür. Garantörler de
buna dayanarak kendi yükümlülüklerinin sınırlarını daha rahat izah etme imkanına sahip
olmuşlardır. Aynı şekilde ibraz halinde nasıl uygulama yapacakları açık olduğundan dolayı
belirsizliğe girmeden işlemleri tamamlayabilmişlerdir. URDG 458 bu önemli hizmeti yerine
getirirken piyasanın ihtiyaçlarına daha iyi hizmet verebilmek için revizyon ihtiyacı duymuştu, ne
de olsa bu alandaki ilk kurallardı, URDG 4582 nin yürürlükte bulunduğu dönemde ICC’nin bir
başka başarılı kuralları olan UCP revize edilmiş, Standby’lar için ISP 98 yayınlanmıştı.
Elektronik belgeler ile ilgili gelişmelerde cabasıydı. Tüm bu gelişmeler olurken URDG 458’in
revizyounu kaçınılmazdı. Yukarıda kısaca bahsettiğimiz gibi URDG 458’in revizyon kararı
alındıktan sonra uluslararası garanti uygulamasını gözlemlemek amacıyla ICC tarafından
2003’de oluşturulan URDG Çalışma Grubu 2,5 yıl süren revizyon aşamasında beş adet
kapsamlı taslak ortaya koydu, Hazırlama Grubu’na danışmanlık yaptı. Her taslak, görüş ve
yorumlarının alınması için ICC milli komitelerinin dikkatlerine sunuldu. Toplam 52 ülkeden
600’den fazla görüş alındı. Dikkatle incelenen bu görüşler yeni kuralların oluşturulmasında çok
faydalı oldu. Buna göre taslaklar güncellendi ve son şekli verildi.
Bu çalışmalar sonunda ortaya çıkan son URDG taslağı bir ICC Bankacılık Komisyon
toplantısında oya sunuldu, üye ülkeler kendilere tanınan oy hakkı na göre oy kullandılar,
ülkemizin de bir oy hakkı vardı. 50 ülke oy kullandı, 49 ülke kuralların kabul edilmesi yönünde
oy kullandı bir ülke (Almanya) çekimser kaldı. Yeni URDG adı geçen iki komisyonun onayından
sonra ICC Yönetim Kurulu tarafından 3 Aralık 2009’da 1 Temmuz 2010’da yürürlüğe girmek
üzere kabul edildi.
1 Temmuz 2010’da yürürlüğe girdi. Yeni kurallar garanti metnine referans olarak dahil
edildiğinde herhangi bir garantiye ve kontrgarantiye uygulanacaktır. Kurallar yerel yasanın
elverdiği ölçüde garantinin veya kontrgarantinin tarafları arasında ticari teamül olarak da
uygulanabilir.
Dr.Georges Affaki’ nin deyimiyle “Yeni URDG 758 yalnızca URDG 458’i güncelleştirmekle
kalmamakta, garantiler konusunda daha açık, daha kesin ve kapsamlı yeni bir kurallar dizisini

 1. yüzyıla sunmayı amaçlayan iddialı bir çalışmanın sonucunu oluşturmaktadır.”
  Yeni URDG gerek içerdiği düzenlemeler gereksede ekinde yer alan model formlar ile garantiler
  dünyasına yeni düzen getirmektedir.
  Yeni URDG daha açıktır. Garanti camiasında kullanılan terimlerin tanımlarını bir madde
  altında toplayarak ICC’nin global düzeyde kabul görmüş olan Akreditiflere ilişkin Birörnek
  Kuralları’nın (UCP 600) hazırlanmasında izlenen yöntemi benimsemiştir. Kurallar aynı zamanda
  ibraz konusunda da uygunluğun belirlenmesinde izlenecek yol ve yöntem ile ilgili olarak açıklık
  unsurunu beraberinde getirmiştir.
  Yeni URDG daha kesin ve belirgindir. Daha önceki URDG 458’ de bulunan ve “makul süre” ve
  “makul özen” gibi belirsiz standartları dışlamış, bunların yerine “beş iş günü” gibi kesin ifadeler
  kullanılmıştır. Bu açıklık bir talebin incelenmesi için tanınan zaman süreleri, mücbir sebep
  halindeki vade uzatımları ve “Uzat veya Öde” şeklindeki taleplerde askıya alınma süresi gibi
  alanlarda da görülmektedir.
  Yeni URDG daha geniş kapsamlı ve dengelidir. Eski URDG’de kontrgarantiler, bir garantinin
  ihbar edilmesi, değişiklikler, ibrazları inceleme kriterleri, kısmi ve çoklu ibrazlar, belgeler
  arasındaki bağlantı ve devir gibi bazı önemli uygulamalar ve hususlar kapsam dışında
  bulunuyordu. Yeni URDG’de bunlar dikkate alınarak , bunlara tamamına ilişkin düzenlemeler
  yapılarak kuralların kapsamına alındı. Taraflar arasında daha önceki URDG’de de var olan
  denge korunarak zenginleştirildi, bazı hak kayıpları engelendi. Örneğin; Yeni URDG’de mücbir
  sebep hallerinde lehtar hak kaybına uğramamaktadır. Lehtar ibrazda bulunduğu sırada ibraz
  yerinde mücbir sebep halleri nedeniyle lehtar ibraz da bulunamazsa 30 gün daha ibrazda
  bulunma hakkı bulunmaktadır.
  Yeni URDG’nin bir başka kolaylığıda kuralların parçası olmamakla birlikte Ek’inde yer alan
  Model formlar ve modüler ifadelerdir. Yayının son bölümüne konulan örnek garanti ve
  kontrgaranti formları kurallara eşlik etmektedir. Söz konusu örnek formlar yeni URDG 758 ve
  kullanıcıları için yardımcı birer araç olarak tasarlanmıştır. Bu örnek formların hazırlanmasında
  her bir garantinin amacına yönelik birkaç form yerine aynı amacı yansıtan tek bir form
  hazırlanmıştır. Ayrıca “Garanti metninde kullanılabilecek ibareler” başlığı altında önerilen,
  avans garantileriyle ilgili tutar düşümü şartı gibi değişik ibarelerden bir veya birkaçı
  kullanılarak farklı garantiler oluşturulabilir. Garanti uygulamasında başarı için açık metin
  oluşturma önemlidir. Metin ne kadar açık ve anlaşılır olursa yanlış anlamalar, yorumlamalar ve
  sorunlar o ölçüde azalır. Bu gerçek, zaman içinde ve ülkelerin kültürleri ile sanayi dalları
  bazında görülmüştür. Yeni URDG 758 örnek garanti formunun kullanılması metin
  oluşturmadaki farklılıkları ortak bir çizgiye taşıyarak bunları dengelemekte ve yanlış anlamaları
  giderecektir. Böylece bazı mahkemelerin garantileri kefalet gibi değerlendirmeleri yönündeki
  sıkıntılarında önüne geçilmiş olacaktır. Dünyanın bir çok ülkesinde kullanılan karışık ve
  kompleks geleneksel garanti örnekleri içerdikleri ifadeler nedeniyle çoğu zaman mahkemeler
  tarafından kefalet olarak yorumlanabilmektedirler. URDG 758’ in yeni formları çok sade ve
  anlaşılır olduklarından dolayı bu sorunu büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır.
  Yeni URDG 758’ in madde bazında bir analizini yapacak olursak, yeni URDG 35 maddeden
  oluşmakta içerik olarak şunları içermektedir;
  Madde 1, URDG’nin uygulaması
  Metne yazılmalıdır,
  Garanti ve Kontrgarantiye uygulanır,
  Değişiklik yapılabilir,
  Bağlayıcıdır.
  Garanti URDG’ye tabi ise kontrgaranti de (hariç tutulmamışsa) tabi olur,
  Kontragaranti URDG’ye tabi ise garanti tabi olmaz.
  Talimatta URDG varsa bu kurallar amiri bağlar.
  1 Temmuz 2010’dan sonra açılan garanti/kontrgarantide URDG, URDG 2010 version,
  URDG LATEST VERSION veya ICC 758 varsa o talep veya garanti/kontrgaranti URDG 2010’na
  tabi olur.
  Madde 2, Tanımlar
  İhbar eden taraf (advising party), garantörün talebi üzerine garantiyi ihbar eden taraf anlamına
  gelir;
  Amir (applicant), garantide, garantinin dayandırıldığı iş ilişkisi altındaki yükümlülüğünün
  garantiyle desteklendiği belirtilen taraf anlamına gelir. Amir, talimat veren taraf olabilir veya
  olmayabilir;
  Başvuru (application), garantinin düzenlenmesi için yapılan istek anlamına gelir;
  Şifrelenmiş (authenticated), bir elektronik belge için kullanıldığında o belgenin ibraz edildiği
  tarafın, belgeyi gönderenin görünür kimliğini ve alınmış olan verilerin tam ve değiştirilmemiş
  olarak kaldığını doğrulayabilecek durumda olduğu anlamına gelir;
  Lehtar / muhatap (beneficiary), lehine bir garanti düzenlenen taraf anlamına gelir;
  İş günü( business day) bu kuralllara tabi bir eylemin (işin) yapılabileceği bir iş yerinde o yerin
  bu tür bir eylemin yapılabilmesi için düzenli olarak açık olduğu bir gün anlamına gelir.
  Masraflar (charges) bu kurallara tabi bir garanti altında hareket eden herhangi bir tarafa
  ödenmesi gereken herhangi bir komisyon, ücret, maliyet ve harcama anlamına gelir.
  Uygun talep (complying demand) uygun ibrazın gereklerini karşılayan bir talep anlamına gelir.
  Uygun ibraz (complying presentation) bir garanti altında yapılan ve birinci olarak garantinin
  şartlarına, ikinci olarak bu kurallara ve üçüncü olarak ta garanti veya bu kurallarda yer
  almayan bir hususta uluslararası standart talep garantiler uygulamasına uygun bir ibraz
  anlamına gelir.
  Kontrgaranti (counter-guarantee) adı ve tanımlaması ne olursa olsun bir kontrgarantör
  tarafından bir diğer tarafa verilen ve bu diğer taraftan bir garanti veya bir başka kontrgaranti
  vermesini sağlayan ve bu diğer tarafın lehine verilen kontrgaranti altında uygun bir ibrazın
  ödenmesini sağlayan herhangi imzalı bir taahhüt anlamına gelir.
  Kontrgarantör (counter-guarantor) bizzat kendi hesabına dahil olmak üzere bir garantör veya bir
  diğer kontrgarantör lehine bir garanti veya kontrgaranti açan taraf anlamına gelir.
  Talep (demand) bir garanti altında lehtarı tarafından imzalı ödeme talep eden bir belge anlamına
  gelir.
  Talep garanti veya kontrgaranti (demand guarantee or guarantee) adı ve tanımlaması ne olursa
  olsun uygun bir talep üzerine ödeme yapılmasını sağlayan imzalı herhangi bir taahhüt
  anlamına gelir.
  Belge (document) kağıt veya elektronik formunda imzalı veya imzasız ibraz edilen kişi tarafından
  istenildiğinde somut biçimde elde edilebilen bir bilgi kaydı anlamına gelir. Bu kurallarda bir
  belgeye bir talep veya bir destekleyici beyan dahildir.
  Vade Sonu(expiry) vade sonu tarihi veya vadeyi sona erdiren olay veya her ikiside belirtilmişse
  en erken olanı anlamına gelir.
  Vade Sonu Tarihi (expiry date) garantide belirtilen ve bir ibrazın belirtilen veya öncesinde
  yapılabileceği tarih anlamına gelir.
  Vadeyi sona erdiren olay (expiry event) ister bir derhal ister olayın gerçekleşmesinden belirtilen
  bir süre sonra olsun bir garanti altında vadenin gelmesini sağlayan bir olay anlamına gelir.
  Bu amaca yönelik olarak olay,
  olayın gerçekleştiğini gösteren ve garantide belirtilen bir belge garantöre ibraz
  edildiğinde; veya
  bu tür bir belge garantide belirtilmemişse olayın gerçekleştiğinin garantörün kendi
  kayıtlarında tespit edilebilir olduğunda,
  gerçekleşmiş sayılır.
  Garanti (guarantee) bakınız Talep garanti.
  Garantör (guarantor) kendi hesabına dahil olmak üzere bir garanti açan taraf anlamına gelir.
  Garantörün kendi kayıtları (guarantor’s own records)garantörün ilgili oldukları garantiyi
  tanımasını sağlayan garantörün nezdindeki hesaba borç veya alacak geçen tutarları gösteren
  kayıtlar anlamına gelir.
  Talimat veren taraf (instructing party) kontrgarantör dışında bir garantinin veya kontrgarantinin
  açılması için talimat veren ve garantörü veya bir kontrgaranti söz konusu ise kontrgarantörü
  tazmin etmekle sorumlu olan taraf anlamına gelir. Talimat veren taraf amir olabilir veya
  olmayabilir.
  İbraz (presentation) bir belgenin bir garanti altında garantöre teslim edilmesi veya bu suretle
  teslim edilen belge anlamına gelir. Buna bir talebin dışında olan, örneğin; garantinin vadesinin
  sona ermesini sağlamak veya meblağı değiştirmek amacıyla yapılan bir ibraz dahildir.
  İbraz eden (presenter) duruma göre lehtar veya amir olarak veya lehtar veya amir adına ibrazı
  yapan bir kişi anlamına gelir.
  İmzalı, imzalanmış (signed) bir belge, bir garanti veya bir konrgarantiye uygulandığı zaman,
  düzenleyen tarafından veya düzenleyenin adına el yazısıyla, faksimil imzayla, delgi imzayla,
  kaşeyle, simgeyle veya diğer bir mekanik yöntem ile veya kendisine ibraz edilen tarafça
  doğrulanabilen bir elektronik imza ile imzalanmış aynısının bir orijinali anlamına gelir.
  Destekleyici beyan (supporting statement) madde 15(a) veya madde 15(b) de sözü edilen edilen
  beyan anlamına gelir.
  Temel ilişki (underlying relationship) garantinin esas aldığı amir ve lehtar arasında sözleşme,
  ihale şartnamesi veya diğer ilişki anlamına gelir.
  Article 3, Yorumlar
  Garantörün farklı ülkelerdeki şubeleri ayrı kişilerdir.
  Garantiye kontrgaranti ve bir değişiklik dahildir.
  Garantöre kontrgarantör dahildir.
  Lehtara lehine kontrgaranti açılan taraf dahildir.
  Birden fazla orijinal veya kopya elektronik kaydın yerine bir eklektronik kayıt yeterlidir.
  Süre başlangıcı, bitimi ve dönemi için
  i. “from”, “to”, “until”, “till” and “between” o tarihi dahil eder
  ii. “before” and “after” o tarihi hariç tutar.
  “within” terimi başlangıç tarihini hariç tutar, bitiş tarihini dahil eder.
  “first class”, “well-known”, “qualified”, “independent”, “official”, “competent” or “local” ifadeleri
  “issuer” için kullanıldığında lehtar ve amir hariç herhangi bir düzenleyici anlamına gelir.
  Article 4, Düzenleme (Açılış) ve Geçerlilik
  Garanti garantörün kontrolünden çıktıktan sonra açılmış sayılır.
  Garanti açıldığında dönülmezdir.
  Lehtar, açılıştan sonra (şart varsa şarta göre) talepte bulunabilir.
  Article 5, Garanti veya kontrgarantinin bağımsızlığı
  Garanti bağımsızdır.
  Kontrgaranti bağımsızdır.
  Article 6, Mallar, hizmetler veya yapılan işler karşısında belgeler
  Belgeler üzerinde işlem yapılır, mal/hizmet/işe bakılmaz.
  Article 7, Belgeye bağlanmayan şartlar
  Belgesiz şart olmamalıdır (tarih/sürenin geçmesi hariç)
  Belgesiz şart aşağıdakilerin dışında dikkate alınmaz;
  garantörün kayıtlarından veya garantiden belirlemek, örneğin:avansın ödenmesi vs.
  ibrazda yer alan bilgilerin garanti ile ters düşmesini belirlemek.
  Article 8, Talimatların ve garantinin içeriği
  Talimat açık ve net olmalıdır.
  Garantide şunlar olmalıdır;
  Amir,
  Lehtar,
  Garantör,
  Referans numarası veya altındaki ilişkiyi tanımlayan diğer bilgi,
  Refernas numarası veya açılan garantiyi veya kontrgaranti sözkonusu ise kontrgarantiyi
  tanımlayan diğer bilgi,
  Tutar veya maksimum ödenebilir tutar ve ödemenin yapılabileceği para cinsi,
  Garantinin vadesi,
  Ödeme talep etmek için herhangi bir şart(ifade),
  Bir talep veya diğer belgelerin kağıt ve/veya elektronik formda ibraz edilip edilmeyeceği,
  Garantide belirtilen herhangi bir belgenin dili, ve
  Herhangi bir masrafı ödemekle yükümlü taraf
  Article 9, Başvurunun işleme alınmaması durumu
  Garantör, garantiyi açamayacaksa gecikmeden başvuru sahibine bilgi vermelidir.
  Article 10, Garantinin veya değişikliğin ihbar edilmesi
  İhbar eden ihbarın garantinin şartlarını alındığı gibi yansıttığını ve görünür gerçekliğini
  belirlediğini kabul eder,
  İkinci ihbar tarafı ihbarın garantinin şartlarını alındığı gibi yansıttığını ve görünür gerçekliğini
  belirlediğini kabul eder,
  İhbar eden garantiye bir taahhüt veya açıklama eklemez,
  İhbar eden ihbarı yapamayacaksa aldığı tarafa gecikmeden bilgi vermelidir,
  İhbar eden görünür gerçekliği belirleyemezse aldığı tarafa gecikmeden bilgi vermelidir,
  İhbar eden görünür gerçekliği belirleyemediği halde ihbar edecekse lehtara (varsa ikinci
  ihbarcıya) bilgi vermelidir,
  Garantinin ihbarı için kullanılan taraf değişiklikler içinde kullanılmalıdır.
  Article 11, Değişiklikler
  Değişiklik yapılmayacaksa talimat alınan tarafa bilgi verilmelidir,
  Lehtarın kabul etmediği değişiklik geçerli değildir,
  Lehtar kabulunu bildirince kadar veya değişen garantiyle uyumlu ibrazda bulununcaya kadar
  değişikliği reddedebilir, (garanti şartı gereği yapılan değişiklik hariç)
  Lehtarın kabul veya reddi alındığında değişiklik alınan tarafa bilgi verilmelidir,
  Kısmi kabul ret anlamındadır,
  Şartlı değişiklik dikkate alınmaz. (Örneğin:10 gün içinde cevap gelmezse değişiklik kabul edilmiş
  sayılacaktır gibi)
  Article 12, Garantörün garanti altında yükümlülüğünün kapsamı
  Garanti şartları + URDG kuralları ile uyumlu olmak şartıyla garanti tutarı kadardır.
  Article 13, Garanti tutarının değişmesi (Varyasyonları)
  Garantide belli bir tarihe veya olaya bağlanabilir.
  Gerçekleşmesi şu şekilde olur;
  Olay/tarih için garantide istenen belgenin ibrazı
  Garantörün kendi kayıtlarından veya garantideki bir endeksten belirlenme
  Article 14, ibraz
  İbraz garantöre yapılır
  İbraz garantinin açıldığı yerde veya garantide belirtilen yerde yapılır
  İbraz vade sonunda veya önce yapılır
  İbraz tam olmalıdır
  İbraz sonra tamamlanacağını belirtirse vadede veya vadeden önce tamamlanmalıdır
  Elektronik ibraz
  İbraz elektronik yapılacaksa;
  Formatı belirtmeli,
  Verilerin teslim edileceği sistemi belirtmeli,
  Elektronik adres göstermelidir.
  Format belirtilmezse doğrulanabilen herhangi bir formatta veya kağıt ortamında ibraz edilebilir.
  Doğrulanmayan elektronik belge ibraz edilmemiş sayılır.
  Garanti kağıt ortamında ibraz için özel bir teslim/gönderi şekli belirtebilir.
  Garanti kağıt ortamında ibraz için diğer teslim/gönderi şeklini hariç tutmadığı taktirde ibraz
  garantinin düzenlendiği yerde veya garantide belirtilen yerde ve vade içerisinde yapılırsa geçerli
  olur.
  Garantide ibraz ortamı (kağıt/elektronik) belirtilmediğinde ibraz kağıt ortamında yapılır.
  Kimlik belirleme
  İbrazın altında yapıldığı garantiyi tanımlaması gerekir. Örneğin; garantörün referans numarası,
  garanti numarası belirtilerek vs.
  İbraz bu şekilde garantiyi tanımlamazsa inceleme süresi (beş iş günü) tanımlamanın yapıldığı
  tarihte başlar. Bu durum garantinin vadesini uzatmaz 15(a ve b) maddesindeki hükümleri
  sınırlamaz.
  Garantide aksine şart yoksa lehtar, amir ve bunlar adına düzenlenen belgeler garantinin dilinde
  olur. Diğer belgeler başka dilde olabilir.
  Article 15, Talebin koşulları
  Garanti altındaki bir talebin ve eşlik eden belgelerin lehtarın ihlal beyanı ile desteklenmesi
  gerekir. Bu beyan talebin veya eşlik eden belgelerin veya imzalı ayrı bir belgenin içerisinde
  olabilir.
  Kontrgaranti altındaki bir talebin ve eşlik eden belgelerin uygun talep alındı beyanı ile
  desteklenmesi gerekir. Bu beyan talebin veya eşlik eden belgelerin veya imzalı ayrı bir belgenin
  içerisinde olabilir.
  Garanti veya kontrgarantide “destekleyici beyan” gerekmediği belirtilirse “destekleyici beyan”
  aranmaz.
  Örneğin: “The supporting statement under Article 15(a) is exluded”
  veya “The supporting statement under Article 15(b) is exluded”
  Talep ve destekleyici beyanın tarihi lehtarın ibrazda bulunma hakkı elde ettiği tarihten önce
  olamaz. Diğer belgelerin tarihi bu tarihten önce olabilir.
  Talep, destekleyici beyan ve herhangi başka bir belgenin tarihi ibraz edildiği tarihten geç(sonra)
  olamaz.
  Article 16, Talebe ilişkin bilgilendirme
  Talep alındığında talimat veren tarafa gecikmeden bilgi verilir.
  Alternatif olarak vade uzatımı talebi alındığında talimat veren tarafa gecikmeden bilgi verilir.
  Kontrgaranti varsa kontrgarantöre gecikmeden bilgi verilir.
  Kontrgarantör talep veya alternatif olarak uzatım isteği aldığında gecikmeden talimat veren
  tarafa bilgi verir.
  Article 17, Kısmi talep ve çoklu talepler; taleplerin tutarı
  Kısmi talep yapılabilir. (partial demand)
  Çoklu talep yapılabilir. (multiple demand)
  Çoklu talep yasaklanmıştır (multiple demand prohibited) şartı varsa kısmi veya tam olarak
  sadece bir talep yapılabilir.
  Çoklu talep yasaklanmıştır (multiple demand prohibited) şartı varsa ve yapılan bir talep
  reddedilmişse vade içerisinde başka bir talep yapılabilir.
  Kullanılabilir tutardan fazla yapılan talep uygun değildir.
  Destekleyici beyan ve/veya diğer belgelerdeki tutarların toplamı talepten az ise talep uygun
  değildir.
  Destekleyici beyan ve/veya diğer belgelerdeki tutarın talepten fazla olması talebi uygunsuz
  yapmaz.
  Article 18, Her bir talebin ayrı olması
  Uygun olmayan bir talebin reddedilmesi/geri çekilmesi diğer talepleri etkilemez.
  Uygun olmayan bir talebin ödenmesi diğer talepleri etkilemez.
  Article 19, İnceleme
  Talebin uygunluğu sadece ibrazın dış görünüşü esas alınarak belirlenir.
  Belgelerdeki bilgiler sadece garanti ve URDG kapsamında incelenir.
  Bilgilerin birbirleriyle ve garantiyle bire bir aynı olması gerekmez, ancak ters düşmemesi gerekir.
  Garantide içeriği verilmeyen belge istenen belgenin görevini yerine getiriyorsa kabul edilir.
  Garantide düzenleyicisi belirtilmeyen belge imzalı ise herhangi bir imza kabul edilir.
  Garantide istenmeyen ve URDG’de değinilmeyen belge dikkate alınmaz. İbraz eden iade
  edilebilir.
  Lehtarın bir förmül ile yaptığı hesaplamayı tekrar yapmaya gerek yoktur.
  Bir belgenin onaylanması, vize edilmesi, tasdik edilmesi veya benzeri bir şart için bir imza,
  işaret, kaşe veya etiket yeterlidir.
  Article 20, Talebin incelenmesi için süresi; ödeme
  Bir talebin ibrazı takip eden beş iş günü içinde incelenir ve uygunluğu belirlenir. Bu süre
  garanti vadesinden etkilenmez.
  İbraz daha sonra tamamlanacağını belirtirse tamamlanıncaya kadar incelenmez.
  Talebin uygunluğu belirlendiğinde ödeme yapılır.
  Ödeme yeri
  Ödeme garanti veya kontrgarantide belirtilen yerde veya düzenleyinin şubesinde/ofisinde
  yapılır.
  Article 21, Ödemenin para cinsi
  Ödeme garantide belirtilen para cinsinden yapılır.
  Yasal veya elde olmayan nedenlerle ödeme garantideki para cinsinden yapılamazsa ödeme
  yerindeki para cinsinden yapılır. Bu uygulama talimat veren taraf ve varsa kontrgarantörü
  bağlar.
  Ödeme, ödeme yerindeki kurdan yaplır, ancak garantör ödeme yapılması gereken zamanda
  ödeme yapmamışsa lehtar ödeme zamanındaki kurdan veya fiili ödemenin yapıldığı tarihte
  (gecikmeli) geçerli olan kurdan ödeme isteyebilir.
  Garantör veya kontrgarantör ödeme yapılan para cinsinden veya garantide belirtilen
  (kontrgaranti varsa kontrgarantide belirtilen) para cinsinden ramburse edilmeyi seçebilir.
  Article 22, Uygun talebin kopyalarının gönderilmesi
  Garantör uygun talep ve eşlik eden belgelerin bir kopyasını talimat veren tarafa gönderir.
  Kontrgaranti varsa talimat veren tarafa göndermek üzere kontrgarantöre gönderir.
  Kopyaların gönderilmesi nedeniyle ödeme veya rambursman alıkonulamaz.
  Article 23, Uzat veya Öde (Extend or pay)
  Garantörün aldığı uygun bir talepte “Uzat veya Öde” talimatı varsa garantör ödemeyi 30 gün
  kadar askıya alabilir. (talebin alındığı tarihi izleyen 30 takvim gün)
  Kontrgarantörün aldığı uygun bir talepte “Uzat veya Öde” talimatı varsa kontrgarantör ödemeyi
  garanti altındaki askıya alınma süresinden 4 takvim gününü aşmayan daha az bir süre için
  askıya alabilir. Örneğin; garantinin ödeme süresi 30 gün askıya alınmışsa kontrgarantör en
  fazla 26 gün askıya alabilir.
  Askıya alınma gecikmeden bildirilir.(garantör, kontrgarantöre, kontrgarantör, talimat veren
  tarafa)
  Uzatım kabul edilirse ödeme talebi geri çekilmiş sayılır.
  Uzatım kabul edilmezse başka talebe gerek olmadan ödeme yapılır.
  Garantör/kontrgarantör uzatımı kabul etmek zorunda değildir, bu durumda ödeme yaparlar.
  Garantör/kontrgarantör ödeme veya uzatım kararı hakkında talimat aldıkları tarafa bilgi
  verirler.
  Garantör/kontrgarantör askıya alınma nedeniyle herhangi bir ödeme için sorumluluk
  üstlenmezler.
  Article 24
  Uygun olmayan talep, rezerv kaldırma ve bildiri
  Garantör uygun olmayan bir talebi reddedebilir.
  Rezerv kaldırma için kendi kararıyla talimat veren taraf veya kontrgarantör ile temas kurabilir.
  Kontrgarantör uygun olmayan bir talebi reddedebilir.
  Rezerv kaldırma için kendi kararıyla talimat veren taraf ile temas kurabilir.
  Red bildirimi ve temas kurma işlemi inceleme süresini (md.20) etkilemez.
  Red bildirimi ve temas kurma işlemi bilgilendirmeyi (md.16) etkilemez
  Garantör ve kontrgarantör rezerv kaldırma talimatını kabul etmek zorunda değildir.
  Reddedilen talep için bir tek bildiri gönderilir.
  Ret Bildirisinde şunlar olmalıdır;
  Talebin reddedildiği,
  Rezerv konuları (liste halinde, detaylı)
  Ret bildirisi ibrazı takip eden beşinci iş gününün bitiminden geç olmamak üzere gönderilir.
  Ret bildirisini yukarıdaki gibi (md.24(d)(e)) yapmayan garantör talebin uygun olmadığını ileri
  sürme hakkını kaybeder.
  Garantör ret bildirisini uygun yaptıktan sonra kağıt belgeleri iade edebilir, elektronik kayıtları
  elden çıkarabilir.
  Garantör için olan Ret bildirisiyle ilgili uygulama kontrgarantör içinde geçerlidir.
  Article 25, Tutar düşümü ve garantinin hükümden düşmesi
  Garanti tutarı şu hallerde azalır;
  Ödeme
  Şartın yerine gelmesi (md.13, tarih/olay)
  İmzalı talimat (release)
  Garanti şu hallerde son bulur;
  Vade sonu
  Bakiye kalmayınca
  İmzalı talimat (release)
  Vade veya vade sonunu belirleyen olay yoksa
  Garanti düzenlenme tarihinden 3 yıl sonra
  Kontrgaranti garantinin son bulmasından 30 gün sonra
  son bulur.
  Vade sonu tatile denk gelirse ertesi iş gününe uzar.
  Vade sonu, ibra veya sıfır bakiye nedeniyle gelirse
  Garantör, talimat veren tarafa/kontrgarantöre bilgi verir.
  Kontrgarantör, talimat veren tarafa bilgi verir.
  Vade sonu tarihinin gelmesi ile garantinin son bulması
  halinde bilgi vermeye gerek yoktur.
  Article 26, Mücbir sebep (Force majeure)
  Mücbir Sebep;
  Garantör/kontrgarantörün URDG’ye tabi faaliyettinde kesinti,
  Nedenler;
  Doğal afetler, isyan, ayaklanma, iç karışıklık, savaşlar, terör eylemleri veya herhangi bir şekilde
  kontrolde olmayan durumlar
  Mücbir sebep ibraz/ödemeyi engellediğinde garanti vadesi son bulursa
  Garanti/kontrgaranti vade sonu 30 gün uzar
  Garantör talimat veren tarafa/kontrgarantöre bilgi verir
  Kontrgarantör talimat veren tarafa bilgi verir
  Mücbir sebepten önce inceleme bitmemişse inceleme süresi (5 iş günü) garantörün açılmasına
  kadar askıya alınır.
  Mücbir sebepten önce uygun bulunan talebin ödemesi mücbir sebep kalkınca yapılır. Garantör
  30 gün içinde K/G’den talepte bulunabilir.
  Mücbir sebep ibraz/ödemeyi engellediğinde kontrgaranti vadesi son bulursa
  Kontrgaranti, kontrgarantörün mücbir sebebin kalktığını bildirdiği tarihten itibaren 30 gün
  uzar. Kontrgarantör mücbir sebep ve uzatımla ilgili talimat veren tarafa bilgi verir.
  Mücbir sebepten önce inceleme bitmemişse inceleme süresi
  (5 iş günü) kontrgarantörün açılmasına kadar askıya alınır.
  Mücbir sebepten önce uygun bulunan talebin ödemesi mücbir sebep kalkınca yapılır.
  Uzatım, askıya alınma veya ödeme talimat veren tarafı bağlar.
  Garantör ve kontrgarantör mücbir sebebin sonuçlarından sorumlu değildir.
  Article 27, Belgelerin geçerliliğine ilişkin sorumluluk üstlenilmemesi
  Garantör, ibraz edilen belgede yer alan imzanın
  şekli, yeterliliği, doğruluğu, gerçek/sahte olup olmadığı veya hukuki sonuçlarıından sorumlu
  değildir.
  Garantör, ibraz edilen belgenin
  şekli, yeterliliği, doğruluğu, gerçek/sahte olup olmadığı, hukuki sonuçlarından;
  mevcut veya sonradan ekli genel/özel beyanlardan;
  temsil/refere ettiği hizmetlerin, verilerin veya diğer işlerin veya malın tanımı, miktarı, ağırlığı,
  kalitesi, durumu, ambalajı, teslimatı, değeri veya mevcut olup olmadığından;
  düzenleyen/refere edilen kişinin iyi niyeti, eylemleri, ihmalleri, mali durumu, icraatı veya ticari
  itibarından sorumlu değildir.
  Article 28, Belgelerin iletilmesine ve çeviriye ilişkin sorumluluk üstlenilmemesi
  Belgeler garantide belirtildiği gibi gönderilir,
  Garantide şart yoksa garantör istediği gibi gönderir.
  Her iki durumda da garantör
  Gecikme, kaybolma, bozulma ve diğer hatalardan
  sorumlu değildir.
  Garantör teknik terimlerin çeviri ve yorum hatalarından sorumlu değildir.
  Garantör çeviri yapmadan gönderebilir.
  Article 29, Diğer bir tarafın eylemleri için sorumluluk üstlenilmemesi
  Başka tarafın hizmetini kullanan garantör bu işi talimat veren tarafın veya kontrgarantörün
  hesabına ve riski ona ait olmak üzere yapar.
  Article 30, Yükümlülükten muaf tutulmanın sınırları
  Garantör iyi niyetli hareket etmek zorundadır.
  Garantörün imza, belge ve diğer tarafın eylemleriyle ilgili sorumluluk almaması iyi niyetle
  hareket etmesini engellemez.
  Article 31, Yabancı ülke yasaları ve usulleri nedeniyle tazmin
  Talimat veren taraf/kontrgarantör, garantörü yabancı kanun ve usullere karşı tazmin eder.
  Article 32, Masraflarla ilgili yükümlülük
  Talimat veren masrafı öder.
  Masraf lehtara ait olsa bile lehtar ödemezse talimat veren öder.
  Garanti, değişiklik veya ihbar masrafların alınma şartına bağlı olmamalıdır.
  Article 33, Garantinin devredilmesi ve oluşacak fonların temliki
  Garantide “Transferable” yazıyorsa devredilebilir.
  Garanti birden fazla devredilebilir.
  Garanti kısmi olarak devredilemez.
  Kontrgaranti devredilemez.
  Garantör devir yapmak zorunda değildir.
  Devredilen garanti tüm değişiklikleri (mutabık olan) içermelidir.
  Devredenin beyanı olmalıdır
  (devir alanın, devredenin temel ilişki altındaki hakların ve yükümlülüklerini aldığına dair)
  Devir eden tüm masrafları öder.
  Devir alan (transferee) talep ve destekleyici beyanı imzalar.
  Devir alan (transferee) diğer belgelerde kendi ismini devredenin yerine kullanabilir (aksine şart
  yoksa).
  “Transferable” olsun olmasın temlik edilebilir.
  Garantör temlik lehtarına alacağı ödemek zorunda değildir.
  Article 34, Amir yasa
  Garantide belirtilen yasaya tabi olur,
  Garantide belirtilmemişse açıldığı yerdeki yasaya tabi olur.
  Kontrgarantide belirtilen yasaya tabi olur,
  Kontrgarantide belirtilmemişse açıldığı yerdeki yasaya tabi olur.
  Article 35, Yargı mercii
  İhtilaflar garantide belirtilen mahkemede görülür.
  Garantide belirtilmemişse açıldığı yer mahkemesinde görülür.
  İhtilaflar kontrgarantide belirtilen mahkemede görülür.
  Kontrgarantide belirtilmemişse açıldığı yer mahkemesinde görülür.
  Yukarıda detaylı olarak verilen içerikten de görülebileceği gibi yeni kurallar tarafların yetki ve
  sorumluluklarını net olarak belirlemenin yanı sıra operasyonel açıdan da belirsizlik
  bırakmamakta garantiler uygulamasında dünya çapında uluslararası standart uygulamayı
  yansıtmaktadır. İşte bu nedenlerden dolayıdır ki başta Dünya bankası olmak üzere uluslararası
  önemli finansal kurumlar tarafından tercih edilmekte, bazı ülkelerde ihtilafların çözümünde
  ihtilaf konusu garanti ve taahhütler bu kurallara tabi olmadığı halde model alınarak çözümlerde
  kullanılmaktadırlar. URDG, Dünya bankası (World Bank), Uluslararası Müşavir Mühendisler
  Federasyonu (International Federation of Consulting Engineers-Federation Iternationale des
  Ingenieurs Conseils )(FIDIC) ve Afrika İş Hukuku Uyumlaştırma Organizasyonu (Organization
  for Harmonization of Business Law in Africa (OHADA) gibi önde gelen finansal kurumlar
  tarafından kendi garanti formlarına eklenmiş ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret
  Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) tarafından onaylanmıştır. İslam ülkeleri için Şeriat hukuku
  (Sheria Law) ile uyumlu olduğu Islam ülkelerinin temsilcileri tarafından belirtilmiştir.

Sonuçta, Yeni URDG kuralları Garanti ve Kontrgaranti işi olan herkesin kullanabileceği
güvenilir kurallardır. Ülkemizde daha çok özel sektör tarafından kullanıldığı görülen bu
kuralların kamu tarafında kullanılmasına engel bir durum yoktur. Dünya bankası bağlantılı
işlerde kamu tarafından kullanıldığı görülebilmektedir. URDG kurallarının şimdiye kadar
ülkemizde hak ettiği yere ve olgunluğa erişmemiş olması bazı bankaların hukuk bölümlerinin ve
kamu idarelerinin kuralları yeteri kadar değerlendirmemiş olmasına bağlanabilir. Yeni URDG
758 yapı olarak UCP 600’e daha çok benzediği için yapılacak olan yeni değerlendirmelerde
eskiden kalma tereddütler varsa bile bunlar iyimser yaklaşım ve çabalar ile ortadan kalkabilir.
Zira UCP’de ICC kuralları olduğu halde yıllardır gerek kamu gerekse de özel sektör tarafından
etkin ve yaygın biçimde kullanılabilmektedir. Olaya bu açıdan bakıldığında bile yeni URDG’ nin
Kamu’da kullanılmaması için hiç bir neden yoktur. Şimdiye kadar Türkiye’de kamu
sektörünün bu konuda yönlendirilmemiş olmasına bağlı olarak, harici ve dahili teminat
mektubu işlemlerinde genel kabul görmemesi, Türkiye’nin gelişmiş bankacılık piyasasında
büyük bir eksikliktir. Bu konuda dünyada olduğu gibi üye ülkelerde de ticari hayatı
kolaylaştırmayı kendisine görev kabul eden ICC’ nin çabaları vardır. Bu kapsamda ICC Türkiye
tarafından eğitim ve seminerler yapılmakta ve Kamu nezdinde girişimlerde bulunmaktadır.
Abdurrahman Özalp