Tüzük

Derneğin Adı ve Merkezi 

 

Madde 1- Derneğin Adı: “DIŞ TİCARETE YÖN VERENLER DERNEĞİ” dir. Derneğin kısaltması DIŞYÖNDER’dir.

Derneğin merkezi Merkez Mah. Ordu Cad. Tempo Plaza No:46 Kat:11 Güneşli/Mahmutbey İstanbul’dur.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı 
 
Madde 2- Derneğimizin kuruluş amaçları:

1) İthalat ve ihracat alanında şirketlerde görev yapan profesyoneller, lojistik faaliyet gösteren şirketlerde görev yapan profesyoneller, Gümrük müşavirleri ve yardımcıları ile bünyelerinde çalışan profesyoneller veya bunların dışında kalan dış ticaret üzerine muhtelif faaliyetlerde veya görevlerde bulunan profesyoneller ile Türkiye’nin dış ticaretinin gelişmesine yönelik ortak çalışmalar yürütmek,

2) Yapılan çalışmalar ve oluşturulacak çalışma grupları ile oluşacak önerilerin Kamu’ya sunulması sayesinde geliştirici önerilerde bulunmak,

3) Yapılan çalışmalar ve öneriler çerçevesinde gerekirse, yurtdışı kuruluşları, ticari ateşelikler, TİM veya İhracatçı Birlikleri ile işbirliği projeleri geliştirmek,

3) Bahse konu çalışmaların sonucunda oluşacak eğitim önerileri ile gerek Üniversiteler, gerekse Meslek Liselerinin Dış Ticaret, Gümrük ve Lojistik bölümlerine tavsiyeler sunmak ve ortak programlar geliştirmek.


Madde 3- Dernek Faaliyetleri

1) Dış ticaretin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2) Dış ticaretimizde yaşanan sorunları belirlemek, bunları üyeler ile paylaşıp sorunun çözümüne ilişkin çalışmalar yapmak,

3) Eğitim, seminer ve konferanslar düzenlemek,

4) Dış ticaret verilerini düzenli olarak takip etmek, rapor tutmak ve bunları dernek üyeleri ve ilgili merciiler ile paylaşarak dış ticaretimizi geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak,

5) Uluslararası faaliyetlerde bulunmak, amaçlarımız doğrultusunda yurtdışında bulunan dernek veya kuruluşlara üye olmak ve ortak çalışmalar yapmak,

 

6) Çalışmaları duyurmak için gazete, dergi veya doküman yayınlamak,

7) Dış Ticaret alanında bilimsel ya da teknik konularda çatışma yaşanması durumunda mahkemeye ya da firmalara arabuluculuk yapmak,

8) Üyelere fayda sağlamak amacıyla toplu satın alma yapmak,

9) Mesleki konularda üyelerin haksızlığa uğraması durumunda dava açabilmek, üyelere yardımcı olmak.

 

Madde 4- Üye olma ve Üyelik İşlemleri

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve dış ticaret alanında çalışmalarda bulunan, yüz kızartıcı herhangi bir suç işlememiş ve hüküm giymemiş her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.


Dernek başvurusu, dernek yönetimine yazılı olarak verilir. Dernek yönetim kurulunca incelenen başvuru için kabul veya red kararı alınır. Başvurusu kabul edilen üye, giriş aidatını ödedikten sonra üye defterine kaydedilir.

Madde 5- Üyelikten Çıkma

Üyeler, üyelikten çıkma isteğini dernek başkanlığına yazılı olarak bildirme şartıyla üyeliğini sonlandırabilir. Üyelik sonlandırılma işleminden önce geçmişe ait aidat borçları tahsil edilecektir.

Madde 6- Üyelikten Çıkarılma

1)Dernek amacına uygun hareket etmemek,

2) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3) Yapılan ikazlara rağmen üyelik aidatını ödememek.

Yukarıda yazılı maddelerden birinin tespiti durumunda üyelik sona erer.

Madde 7- Üyelik Aidatları

Üyelik aidatı asli üyeler için 300 TL, tüzel kişiler için 1000 TL, öğrenciler için 100 TL olup, aidatlar her yıl yönetim kurulu tarafından belirlenecektir.

Madde 8- Üyelik Türleri

Üyelik türleri aşağıda sıralanmıştır.

Asli Üyelik: Dış ticaret ile ilgili alanlarda çalışan gerçek kişilerden oluşur.

Tüzel Kişi: Dış ticaret yapan veya dış ticaret ile ilgili olan tüzel kişilerden oluşur.

Yabancı kişi ya da kuruluşlar: Yabancı gerçek kişiler ve yabancı tüzel kişilerden oluşur.

Öğrenciler: Dış ticaret ile ilgili alanlarda lisans, yüksek lisans veya doktora yapan öğrencilerden oluşur.

Dernek Organları

Derneğin organları aşağıda sıralanmıştır.

1) Genel Kurul

2) Yönetim Kurulu

3) Denetim Kurulu

Madde 9- Toplantı Zamanları

Dernek Genel Kurulu her yıl Mart ayında toplantı yapar. Gerekli görülen durumlarda ise olağanüstü toplantılar yapılabilir.

Madde 10- Toplantı Çağrısı

Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Toplantıya katılacak üyelere 15 gün öncesinden e-posta yoluyla gün, yer ve saat bildirimleri yapılır. Bu bildirimden sonra yeterli çoğunluk sağlanmayıp toplantı iptal edilirse, ikinci toplantının tarihi bildirilir.

Madde 11- Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve listedeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. 

 

Madde 12- Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

1) Dernek organlarının seçilmesi,

2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

4) Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

5) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

6) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

7) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Madde 13- Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, 8 asıl, 8 yedek üyeden oluşur.
Kurul, seçimden sonraki ilk toplantısında görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı ve sekreterini seçer.

Mazeretsiz art arda üç defa yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer. Yönetim kurulu asil üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde yerine ilk sıradaki yedek üyeyi seçer.

Madde 14- Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

1) Çalışma programını görüşüp, karara bağlamak,

2) Genel Kurul’a sunulacak çalışma raporunu ve tahmini bütçeyi görüşmek ve karara bağlamak,

3) Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantısına karar verip, toplantıları gerçekleştirmek,

4) Bütçe fasılları arasında gerekli gördüğü nakilleri yapmak,

5) Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu tarafından görüşülmesi istenen ve gündeme alınan konuları görüşüp karara bağlamak,

6) Derneği resmi ve hususi merciler nezdinde idari, mali, adli ve mesleki hususlarda temsil etmek,

7) Bu ana tüzüğün uygulanması için gerekli gördüğü yönetmelikleri hazırlamak,

8) Gerekli gördüğü hallerde Dernek üyelerini danışma niteliğinde toplantıya çağırmak,

9) Uluslararası işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde bu yönde faaliyette bulunulmasına ve gerekirse yurt dışındaki benzer amaçlı dernek, kuruluş veya üst kuruluşlara katılınması için gerekli girişimlerde bulunmak,

10) Dernek üyelerinden yükümlülüklerini yerine getirmeyenler veya Dernek amaçlarına aykırı hareket edenleri uyarmak ve gerekirse üyelikten çıkarmak.

Madde 15- Denetim Kurulu ve Görevleri

Derneğin denetleme organıdır. Üyeler arasından Genel Kurul’ca gizli oyla seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur.
Denetim Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Madde 16- Dernek Başkanı

Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Derneğin de başkanıdır. Başkan, Derneği yurt içinde ve dışında temsil eder.

Madde 17- Tutulacak Defterler

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

 

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

Madde 18- Defterlerin Tasdiki

Derneğin tutmakla yükümlü olduğu defterler İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.

Madde 19- Derneğin Gelirleri

a) Üyelik aidatları,
b) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango. eğlence. konser, konferans, seminer, kurs ve benzeri eğitim faaliyetleri, tanıtım hizmetleri ile benzeri faaliyetlerden sağlanan gelirler,
c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
d) Bağışlar ve yardımlar.

Madde 20- Gelirlerin Saklanması
 Dernek adına gelir toplamakla yetkili ve görevli kişiler tahsil ettikleri paraları Dernek               hesabının bulunduğu bankaya üç gün içinde yatırırlar.

Madde 21- Derneğin Borçlanması

Dernek faaliyetlerini gerçekleştirmek için yönetim kurulu kararı ile borçlanabilir. Bu borç kredili mal veya hizmet alımı olabileceği gibi nakit borçlanma da olabilir. Ancak borçlanma derneğin gelirleri ile karşılanamayacak miktarda yapılamaz.

Madde 22- Üyelik Aidatının Ödenmemesi Durumu

Üyelik aidatını ödemeyen üyelere yazılı ihtarda bulunulur. Bu ihtarın akabinde 45 gün içerisinde ödeme alınamaması durumunda üyenin üyelik hakları sonlandırılarak üye kayıt defterinden silinir.

Madde 23- Derneğin İç Denetimi

Dernek Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından denetlenebilir. İstendiği takdirde bağımsız denetleme kuruluşu tarafından da denetim işlemi yaptırılabilir. Ancak bağımsız denetleme kuruluşunun denetleme yapması denetim kurulunun denetleme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu en az yılda bir defa denetim yapma yükümlülüğündedir.

Madde 24- Tasfiye Kararı ve İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.

Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 25- Geçici Yönetim Kurulu

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı: Hakan Çınar

Yönetim Kurulu Üyeleri:

1- Şenol Altuntaş
2- Mert Şenocak
3- Ersoy Akdemir
4- Fatih Kemal Barış
5- Meltem Albayrak

Madde 26- Tüzükte Hüküm Eksikliği Olması Durumu

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.